IFA 2014: Sony uvádza ďalšiu generáciu inteligentných hodiniek

Spo­loč­nosť So­ny pred­sta­vi­la na veľtr­hu IFA svo­je dva no­vé pro­duk­ty z ob­las­ti wearab­les - ďal­šiu ge­ne­rá­ciu in­te­li­gen­tných ho­di­niek SmartWatch 3 na plat­for­me An­droid Wear (pred­chá­dza­jú­ce ge­ne­rá­cie pou­ží­va­li pro­prie­tár­ny ope­rač­ný sys­tém So­ny, kom­pa­ti­bil­ný s an­droi­do­vý­mi za­ria­de­nia­mi od iných vý­rob­cov) a fit­nes ná­ra­mok Smar­tBand Talk.

sony_smartband.jpg

Plat­for­ma An­droid Wear je pre So­ny vý­hod­ná z nie­koľ­kých dô­vo­dov. Ne­bu­de mu­sieť vy­ví­jať toľ­ko vlas­tných ap­li­ká­cií (aj keď ne­ja­ké is­tot­ne bu­de) a ne­bu­de mu­sieť učiť vý­vo­já­rov vy­tvá­rať ap­li­ká­cie pre svo­ju plat­for­mu. Spo­loč­nosť si však uve­do­mi­la, že ne­mô­že po­nú­kať in­te­li­gen­tné ho­din­ky s rov­na­ký­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi, ako ma­jú pro­duk­ty LG a Sam­sun­gu.

Ako pri­da­nú hod­no­tu te­da pos­ky­tu­je dve je­di­neč­né ap­li­ká­cie. Pr­vá z nich je zná­my hu­dob­ný preh­rá­vač So­ny Wal­kman. Hud­bu si mož­no uk­la­dať do vnú­tor­nej pa­mä­te ho­di­niek s ka­pa­ci­tou 4 GB. To zna­me­ná, že ho­din­ky sa da­jú pou­žiť ako hu­dob­ný preh­rá­vač, pot­re­bu­je­te k nim len blue­toot­ho­vé slú­chad­lá.

Dru­há ap­li­ká­cia sa vo­lá Li­fe­log a je in­šta­lo­va­ná aj v ďal­ších no­vých za­ria­de­niach So­ny - Xpe­ria Z3, Z3 Com­pact a Tab­let Z3 Com­pact. Je schop­ná sle­do­vať va­še ak­ti­vi­ty, a keď­že SmartWatch má za­bu­do­va­né GPS, mô­že­te si ísť za­be­hať a pri­tom sle­do­vať vzdia­le­nosť, tra­su a ďal­šie úda­je bez to­ho, aby ste mu­se­li so se­bou no­siť te­le­fón.

sony_smartwatch3.jpg

Ok­rem to­ho sú ho­din­ky SmartWatch 3 vo­do­tes­né, mô­že­te ich po­no­riť do vo­dy na 30 mi­nút. Ich ce­na bu­de 230 eur. Ná­ra­mok Smar­tBand Talk sa bu­de pre­dá­vať za 160 eur.

Zdroj: for­bes.com
the­ver­ge.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter