Nové smartfóny Microsoft Lumia 830, 730 a 735

Mic­ro­soft pred­sta­vil smar­tfó­ny Lu­mia 830, Lu­mia 735 a Lu­mia 730 s naj­nov­ším ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne 8.1. Uvie­dol aj no­vé prís­lu­šen­stvo, kto­ré ľu­ďom pri­ná­ša ino­va­tív­ne spô­so­by inter­ak­cie s ich te­le­fón­mi. Ďalej bo­la uve­de­ná ak­tua­li­zá­cia Lu­mia De­nim, kto­rá pri­ná­ša extra fun­kcie a zlep­še­nia pre sú­čas­né smar­tfó­ny Lu­mia.

830-2.jpg

Lu­mia 830 - dos­tup­ná vlaj­ko­vá loď

• Lu­mia 830 vy­ho­to­vu­je kva­lit­né fo­tog­ra­fie a vi­deá vo dne i v no­ci, má 10 Mpx fo­toa­pa­rát Pu­re­View s op­ti­kou ZEISS, tech­no­ló­giou Rich Re­cor­ding a sve­to­vo naj­ten­ším op­tic­kým sta­bi­li­zá­to­rom ob­ra­zu.
• Pri­chá­dza s pre­din­šta­lo­va­ný­mi Mic­ro­soft Of­fi­ce; naj­nov­šou ver­ziou Win­dows Pho­ne 8.1 s Lu­mia De­nim a OneD­ri­ve s 15 GB voľ­né­ho úlo­žis­ka, kto­ré umož­ňu­je syn­chro­ni­zá­ciu ob­sa­hu a je­ho bez­peč­né a jed­no­du­ché zdie­ľa­nie.
• Pri­chá­dza s ino­vá­cia­mi zná­my­mi z vlaj­ko­vých lo­dí Lu­mia, ako je in­teg­ro­va­né bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie v ten­kom, ľah­kom hli­ní­ko­vom a po­ly­kar­bo­ná­to­vom di­zaj­ne.
Lu­mia 830 bu­de ce­los­ve­to­vo uvoľ­ne­ná do pre­da­ja ten­to me­siac s ce­nou oko­lo 330 eur bez da­ní a do­tá­cií.

Lu­mia 730 a Lu­mia 735 - sta­va­né na ho­vo­ry Sky­pe a sel­fies

• Pred­ný ši­ro­kouh­lý 5 Mpx fo­toa­pa­rát na vi­deo­ho­vo­ry Sky­pe umož­ňu­je ľu­ďom zdie­ľať viac zo sve­ta oko­lo nich ale­bo zob­ra­ziť ro­di­nu a pria­te­ľov na vi­deo­ho­vor.
• S neob­me­dze­ným troj­me­sač­ným ce­los­ve­to­vým pred­plat­ným Sky­pe je jed­no­duch­šie vy­ko­ná­vať me­dzi­ná­rod­né hla­so­vé ho­vo­ry s pria­teľ­mi a ro­di­nou na ich te­le­fó­noch a pev­ných lin­kách pria­mo z Lu­mie 730 ale­bo Lu­mie 735.
• Vďa­ka ak­ti­vá­cii vi­deo­ho­vo­ru Sky­pe jed­ným tla­čid­lom po­čas hla­so­vé­ho ho­vo­ru ma­jú ľu­dia viac mož­nos­tí zdie­ľať svo­je prí­be­hy, kde­koľ­vek sa na­chá­dza­jú.

Lu­mia 730 a Lu­mia 735 bu­dú tiež ce­los­ve­to­vo uvoľ­ne­né do pre­da­ja ten­to me­siac, ob­sa­hu­jú 2220 mAh ba­té­riu, 8 GB vnú­tor­nej pa­mä­te a 15 GB úlo­žis­ko OneD­ri­ve. Lu­mia 730 s 3G Dual­SIM bu­de stáť oko­lo 199 eur bez da­ní a do­tá­cií, za­tiaľ čo Lu­mia 735 s LTE/4G a pod­po­rou bez­drô­to­vé­ho na­bí­ja­nia bu­de stáť oko­lo 219 eur bez da­ní a do­tá­cií.

Zdroj: Microsoft


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter