Walkman A15: Najmenší a najľahší digitálny high-resolution audioprehrávač na svete

Ok­rem štý­lo­vé­ho di­zaj­nu prek­va­pí hlav­ne ži­vým, bo­ha­tým a do de­tai­lu vy­kres­le­ným zvu­kom. S di­gi­tál­nym zo­sil­ňo­va­čom So­ny S-Mas­ter HXpri­ná­ša ozaj­stnú kva­li­tu. Mo­der­ná tech­no­ló­gia do­ká­že pre­cíz­ne spra­co­vať veľ­ké ob­je­my audio dát v ši­ro­kom pás­me čím re­du­ku­je šum a skres­le­nie. Zá­ro­veň je ale ús­por­ná a tak si mô­že­te Hi-Res hud­bu vy­chut­ná­vať na jed­no na­bi­tie ba­té­rie až 30 ho­dín. Pri rep­ro­duk­cii vo for­má­te MP3 vy­dr­ží ba­té­ria až 50 ho­dín.

A15 vy­uží­va mno­ho de­tai­lov, kto­ré poz­ná­te naj­mä z pro­fe­sio­nál­ne­ho hi-fi vy­ba­ve­nia. Nap­rík­lad pou­ži­tý bez­olov­na­tý kov je zá­ru­kou čis­té­ho zvu­ku s vy­vá­že­ný­mi bas­mi, stred­mi a vý­ška­mi. Na­pá­ja­nie má hrub­ší ká­bel a za­bez­pe­ču­je niž­šiu im­pe­dan­ciu, čím zni­žu­je skres­le­nie a dá­va vy­nik­núť hl­bo­kým a hla­si­tým ba­som. Extrém­ne pev­ný plášť z lia­te­ho hli­ní­ka za­se zni­žu­je elek­tric­ký šum a sta­bi­li­zu­je rep­ro­duk­ciu zvu­ku.

sony_nwz-a2.jpg

Na­mies­to bež­ných ke­ra­mic­kých kon­den­zá­to­rov je vo Wal­kma­ne špič­ko­vý kon­den­zá­tor POS­CAP, kto­rý na­pá­ja di­gi­tál­ny zo­sil­ňo­vač S-Mas­ter HX, vďa­ka čo­mu je šum a skres­le­nie eš­te men­šie.

Aj na­priek nie príl­iš vy­so­ko kva­lit­né­mu zdro­ju hud­by (nap­rík­lad MP3 sú­bo­ry s níz­kym bit­ra­te) si s A15 uži­je­te zá­ba­vu s po­riad­nym zvu­kom. Tech­no­ló­gia DSEE (Di­gi­tal Sound En­han­ce­ment En­gi­ne) HXvy­lep­ší kva­li­tu kom­pri­mo­va­né­ho for­má­tu na lep­šiu úro­veň ako sa­mot­né CD. Fun­gu­je na prin­cí­pe in­te­li­gen­tnej ob­no­vy vy­so­kof­rek­ven­čných in­for­má­cií v dá­to­vom to­ku, ak doš­lo k ich stra­te. Od­me­nou tak bu­de čis­tý zvuk, kto­rý sa kva­li­tou blí­ži k High-Re­so­lu­tion kva­li­te.

Pre mi­lov­ní­kov hud­by je tu 16GB vnú­tor­nej pa­mä­te, kto­rú je mož­né roz­ší­riť po­mo­cou mic­roSD, čo sa nao­zaj ho­dí, pre­to­že audio v High-Res je sku­toč­ne ná­roč­nej­šie na mies­to.

High-Re­so­lu­tion Audio slú­chad­la MDR-Z7

Na tr­hu sa ko­neč­ne ob­ja­vi­li slú­chad­lá, kto­ré sa ne­da­jú za­han­biť ani pri preh­rá­va­ní hud­by v Hi-Res kva­li­te. No­vá konštruk­cia 70mm HD bu­dia­cich jed­no­tiek obop­ne ucho pos­lu­chá­ča. Čas­to prob­le­ma­tic­ké vý­šky sú rep­ro­du­ko­va­né ver­ne až do hla­di­ny 100 kHz, tak­že zvuk je tran­spa­rent­ný a har­mo­nic­ký, ako pri ži­vom vy­stú­pe­ní. Hli­ní­kom po­tiah­nu­té mem­brá­ny z ma­te­riá­lu Liquid Crys­tal po­ly­mer mi­ni­ma­li­zu­jú ne­žia­du­ce za­far­be­nie zvu­ku na­prieč ce­lým frek­ven­čným spek­trom.

Aj tie naj­ná­roč­nej­šie ba­so­vé lin­ky sú rep­ro­du­ko­va­né v ne­nú­te­nom tem­pe a ryt­me vďa­ka tech­no­ló­gii Beat Res­pon­se Con­trol od So­ny, kto­rá pra­cu­je s prú­dom zvu­ku a op­ti­ma­li­zu­je po­hyb mem­brá­ny. Slú­chad­lá sú vy­stla­né ure­tá­nom, tak­že net­la­čia na ušiach, skve­le izo­lu­jú oko­li­tý hluk a maximál­ne po­hodl­ne sa no­sia.

Ďal­šou ino­vá­ciou je štvordrô­to­vá štruk­tú­ra káb­lov slú­chadiel, kto­rá vy­uží­va sa­mos­tat­né uzem­ne­nie pre eli­mi­ná­ciu sig­ná­lo­vých pres­lu­chov me­dzi ľa­vým a pra­vým ka­ná­lom. Na­mies­to bež­né­ho káb­la sa o pria­me spo­je­nie so za­ria­de­nia­mi sta­rá sa­mos­tat­ný ká­bel. Pos­trie­bre­né káb­lo­vé pra­me­ne OFC (Oxygen Free Cop­per) zni­žu­jú mie­ru stra­ty pre­ná­ša­né­ho sig­ná­lu.

High Re­so­lu­tion Audio slú­chad­lo­vý zo­sil­ňo­vač PHA-3AC a slú­chad­lá MDR-1ADAC

Slú­chad­lo­vý zo­si­ňo­vač PHA-3AC do­ká­že pre­viesť Hi-Res sig­ná­ly (PCM 384 kHz/32 bit a DSD) z di­gi­tál­ne­ho vý­stu­pu váš­ho za­ria­de­nia a pos­lať ich do slú­chadiel. Kon­ver­zia po­mo­cou D/A tech­no­ló­gie dá­va pries­to­ro­vý zvuk. Zo­sil­ňo­vač je ideál­ny pre do­má­cich pos­lu­chá­čov, kto­rí oce­nia pria­me pre­po­je­nie zdro­ja so slú­chad­la­mi a ne­kom­pro­mis­nú kva­li­tu vý­stu­pu.

Ďal­šou no­vin­kou sú slú­chad­lá MDR-1ADAC ur­če­né pre do­má­ce pros­tre­die rov­na­ko ako pre po­čú­va­nie na ces­tách. Sú vy­ba­ve­né za­bu­do­va­ným D/A kon­ver­to­rom, kto­rý vie pri­jať Hi-res sig­nál až do 192 kHz/24 bi­tov ale­bo DSD 2,8 MHz/5,6 MHz. Auto­ma­tic­ký vý­ber vstu­pu umož­ňu­je jed­no­du­ché pri­po­je­nie pre­nos­ných za­ria­de­ní vrá­ta­ne kom­pa­ti­bil­ných mo­de­lov Wal­kman a Xpe­ria, osob­né­ho po­čí­ta­ča, iPod, iPad a iP­ho­ne (cez adap­tér Lig­htning Di­gi­tal AV). Di­gi­tál­ny zo­sil­ňo­vač So­ny S-Mas­ter HX na­po­má­ha udr­žať čis­to­tu sig­ná­lu. Ba­té­riu je mož­né do­bí­jať cez USB port a jed­no na­bi­tie vám pos­kyt­ne až 7,5 ho­dín po­čú­va­nia v kva­li­te High-Re­so­lu­tion.

High-Re­so­lu­tion Audio preh­rá­vač Wal­kman NWZ-A15, slú­chad­lá MDR-Z7, MDR-1ADAC a slú­chad­lo­vý zo­sil­ňo­vač PHA-3AC od So­ny bu­dú v Euró­pe v pre­da­ji kon­com ok­tób­ra 2014.

MOC NWZ-A15: 200 eur
MOC MDR-1ADAC: 300 eur
MOC PHA-3AC: 800 eur

Zdroj: Sony


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter