IFA 2014: Prichádza smartfón so zakriveným displejom

Na pred­sta­ve­nie pod náz­vom Sam­sung Un­pac­ked stál rad no­vi­ná­rov dve ho­di­ny pred za­čiat­kom pred­sta­ve­nia. To sa sí­ce ko­na­lo v rám­ci vý­sta­vy IFA v Berlí­ne, ale mi­mo vý­stav­ných pries­to­rov. Dô­vo­dom bol ob­rov­ský zá­ujem o no­vé za­ria­de­nia od tej­to fir­my.

Vi­de­li sme no­vé pré­mio­vé mo­de­ly smar­tfó­nov z ka­te­gó­rie No­te - te­da smar­tfón kom­bi­no­va­ný s do­ty­ko­vým pe­rom, kto­ré sa veľ­kos­ťou uh­lo­prieč­ky dis­ple­ja za­ra­ďu­jú me­dzi kla­sic­ké smar­tfó­ny a tab­le­ty. Zá­ro­veň je to za­ria­de­nie, kto­ré sto­jí me­dzi di­gi­tál­nym a ana­ló­go­vým sve­tom - po­mo­cou do­ty­ko­vé­ho pe­ra sa naj­čas­tej­šie za­pi­su­jú rých­le poz­nám­ky a náčr­ty.

No­vin­ky u GA­LAXY No­te 4 a GA­LAXY No­te Ed­ge sú pre­dov­šet­kým v kva­li­te dis­ple­ja, kto­rý je už z ob­las­ti 4K, ďa­lej vy­lep­še­ní fun­kcie do­ty­ko­vé­ho pe­ra S Pen a naj­väč­šou no­vin­kou je za­hnu­tý ok­raj dis­ple­ja v prí­pa­de mo­de­lu No­te Ed­ge. Či bu­de v pr­vej vl­ne Ed­ge aj na Slo­ven­sku za­tiaľ nie je zrej­mé, pod­ľa náš­ho ná­zo­ru sa tak sta­ne o nie­čo nes­kôr. GA­LAXY No­te 4 sa za­čne do­dá­vať od ok­tób­ra. Ope­rač­ným sys­té­mom je Goog­le An­droid 4.4. Ok­rem bež­ných sní­ma­čov ob­sa­hu­je No­te 4 aj sní­ma­nie od­tlač­kov, sr­dco­vé­ho te­pu a po no­vom aj UV žia­re­nia.

GalaxyNote4VRuke.jpg

GA­LAXY No­te 4 spá­ja ana­ló­go­vý a di­gi­tál­ny svet a le­ží up­ros­tred me­dzi smar­tfón­mi a tab­let­mi.

Pré­mio­vý di­zajn a vý­ba­va

GA­LAXY No­te 4 pod­ľa náš­ho ná­zo­ru vy­chá­dza z di­zaj­nu ne­dáv­no pred­sta­ve­né­ho GA­LAXY Al­pha. Je to sa­moz­rej­me efek­tne vy­ze­ra­jú­ce za­ria­de­nie, za­dný kryt je mäk­ký a prí­jem­ný na dr­ža­nie. Je­ho hmot­nosť je 176 gra­mov, roz­me­ry 153,5 x 78,6 x 8,5 mm. Za­ují­ma­vé je, že na roz­diel od mo­de­lu No­te 3 (má USB 3.0) ob­sa­hu­je No­te 4 port USB 2.0 Pro­ce­sor je tu 4-jad­ro­vý, vo vý­ba­ve je 32 GB pa­mä­ti a 3 GB RAM. GA­LAXY No­te 4 má 5,7-pal­co­vý Quad HD (2560 × 1440) Su­per AMO­LED dis­plej so šir­ší­mi po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi a zlep­še­nou cit­li­vos­ťou na do­ty­ko­vé pe­ro.

Na tak­to veľ­kom dis­ple­ji mô­že­te po­koj­ne vy­ko­ná­vať viac ve­cí sú­čas­ne, prá­ve pre­to sa da­jú ot­vo­riť napr. dve ap­li­ká­cie sú­čas­ne. Je cel­kom ši­kov­né mať sú­čas­ne ot­vo­re­né ok­no s mai­lo­vý­mi sprá­va­mi a pre­ná­šať pe­rom in­for­má­cie do poz­nám­ko­vé­ho bo­ku.

GalaxyNote3a4.jpg

Po­rov­na­nie No­te 3 (vľa­vo) a No­te 4 (vpra­vo)

GA­LAXY No­te 4 pri­chá­dza s rých­lej­ším na­bí­ja­ním ba­té­rie, vo vnút­ri má tri mik­ro­fó­ny a umož­ňu­je vy­užiť sme­ro­vú cit­li­vosť mik­ro­fó­nov napr. pri nah­rá­va­ní dis­ku­sie via­ce­rých ľu­dí. Pri te­le­fo­no­va­ní auto­ma­tic­ky od­stra­ňu­je hluk v po­za­dí. Ka­me­ra v za­dnej čas­ti za­ria­de­nia má roz­lí­še­nie 16 me­ga­pixelov s no­vým sta­bi­li­zač­ným sys­té­mom. Pred­ná ka­me­ra má 3,8 me­ga­pixelov a umož­ňu­je po­zo­ro­va­cí uhol až 120°. Pri reali­zá­cii sel­fie sa dá pou­žiť aj otá­ča­nie smar­tfó­nu ru­kou, pri­čom sof­tvér vy­tvo­rí pa­no­ra­ma­tic­ký zá­ber.

GalaxyNote4.jpg

Na pr­vý poh­ľad na No­te 4 za­uj­me hlav­ne kva­li­ta dis­ple­ja a pré­mio­vý di­zajn

Vy­lep­še­né fun­kcie pe­ra

Pe­ro te­raz fun­gu­je po­dob­ne, ako ke­by ste pí­sa­li pl­nia­com pe­rom po pa­pie­ri. Pri po­hy­be po dis­ple­ji tak cí­ti­te mier­ne dr­hnu­tie ako je to pri­ro­dze­né v kaž­do­den­nom ži­vo­te. Vy­lep­še­né sú do­te­raj­šie fun­kcie na reali­zá­ciu gra­fic­kých vý­striž­kov z dis­ple­ja, ozna­čo­va­nie ob­jek­tov pe­rom a ich ďal­šie spra­co­va­nie - napr. po­sie­la­nie mai­lom vy­bra­né­ho vý­striž­ku z webo­vej strán­ky.

GalaxyNote4ZadnaStrana.jpg

A tak­to to vy­ze­rá pod kry­tom No­te 4. Všim­ni­te si pries­tor pre mic­ro­SIM a mic­roSD kar­tu

Za­kri­ve­ný dis­plej na GA­LAXY No­te Ed­ge

GA­LAXY No­te Ed­ge pri­ná­ša sku­toč­nú re­vo­lú­ciu v tom, že dis­plej za­ria­de­nia je na jed­nej stra­ne za­hnu­tý asi o 45°. Má­te tak ako ke­by dva sa­mos­tat­né dis­ple­je a na sko­se­nej stra­ne sa dá za­ria­de­nie ľah­ko len ov­lá­dať po­hy­bom pal­ca. Dô­le­ži­té upo­zor­ne­nia sa na ob­ra­zov­ke Ed­ge screen zob­ra­zia pri fo­tog­ra­fo­va­ní a sle­do­va­ní vi­deí.

GalaxyNoteEdge.jpg

No­te Ed­ge je svo­jou hra­nou jed­noz­nač­ne naj­re­vo­luč­nej­ším za­ria­de­ním na vý­sta­ve IFA v ro­ku 2014

Sam­sung GA­LAXY No­te 4 bu­de dos­tup­ný v čier­nej, bie­lej, zla­tej a ru­žo­vej far­be. GA­LAXY No­te Ed­ge prí­de v čier­nej a bie­lej far­be a vo vy­bra­ných kra­ji­nách bu­de dos­tup­ný na je­sen­nom tr­hu. Obe za­ria­de­nia vy­uží­va­jú for­mát mic­ro­SIM kar­ty, ne­ma­jú zvý­še­nú od­ol­nosť vo­či vo­de. Čí­tač­ka mic­roSD kar­ty je k dis­po­zí­cii. Ce­ny no­vých za­ria­de­ní ne­bo­li eš­te ko­mu­ni­ko­va­né, ide o pré­mio­vé za­ria­de­nie čo­mu bu­de od­po­ve­dať aj ce­na.

On­drej Mac­ko, BerlínOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter