Samsung Gear S: Podrobné info o hodinkách, ktoré dokážu telefonovať aj bez telefónu

Ako sme vás už vče­ra in­for­mo­va­li, Sam­sung prip­ra­vu­je uve­de­nie ďal­ších in­te­li­gen­tných ho­di­niek Gear S. V prie­be­hu dňa pri­bud­li ďal­šie in­for­má­cie, kto­ré dopĺňa­me.

Sam­sung Gear S má 2-pal­co­vý, zľah­ka za­kri­ve­ný dis­plej Su­per AMO­LED, vďa­ka kto­ré­mu po­hodl­ne priľ­ne k zá­päs­tiu. Rov­na­ko ako pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly mož­no vy­uží­vať Sam­sung Gear S na čí­ta­nie správ, na nas­ta­ve­nie upo­zor­ne­nia ale­bo vy­uží­va­nie ďal­ších fun­kcií. Vďa­ka mož­nos­ti vlas­tné­ho nas­ta­ve­nia dis­ple­ja a vy­me­ni­teľ­ným re­mien­kom mô­že kaž­dý pou­ží­va­teľ vy­jad­riť svoj ​​vlast­ný vkus a št­ýl.

Sam­sung Gear S roz­ši­ru­je aj mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty. Ok­rem 3G po­nú­ka pri­po­je­nie Blue­tooth a Wi-Fi, tak­že pou­ží­va­te­lia mô­žu byť lep­šie in­for­mo­va­ní o všet­kých upo­zor­ne­niach zo so­ciál­nych sie­tí, v ka­len­dá­ri a ap­li­ká­ciách, a to aj v prí­pa­de, že sú vzdia­le­ní od svoj­ho smar­tfó­nu. Ľah­ko mož­no od­po­ve­dať na pri­chá­dza­jú­ce sprá­vy po­mo­cou klá­ves­ni­ce, prí­pad­ne mô­žu za­dá­vať hla­so­vé prí­ka­zy vy­uži­tím fun­kcie S Voi­ce. No­vin­ka od Sam­sun­gu umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom aj te­le­fo­no­vať.

Na auto­ma­tic­kú syn­chro­ni­zá­ciu so smar­tfó­nom si pou­ží­va­teľ jed­no­du­cho zvo­lí pri­po­je­nie po­mo­cou 3G ale­bo Blue­tooth.

Sam­sung Gear S umož­ňu­je ľah­ký prís­tup k in­for­má­ciám pros­tred­níc­tvom zá­klad­ných wid­ge­tov a ozna­mo­va­cích okien. Po­nú­ka fun­kcie, ako sú hla­so­vá na­vi­gá­cia pre chod­cov od spo­loč­nos­ti HE­RE, 24-ho­di­no­vé spra­vo­daj­stvo ale­bo servis Fi­nan­cial Ti­mes fastFT spo­loč­ne s pok­ro­či­lou čí­ta­cou tech­no­ló­giou Spritz. Prak­tic­ká je aj mož­nosť pre­čí­tať si dô­le­ži­té upo­zor­ne­nia z Fa­ce­boo­ku a od­po­ve­dať na ne.

GearS-2.jpg

Di­zaj­né­ri ne­za­bud­li ani na fun­kcie za­me­ra­né na zdra­vie. Sam­sung Gear S má za­bu­do­va­né mul­ti­sen­zo­ry, GPS a ne­chý­ba ani ap­li­ká­cia S Health. Ok­rem to­ho ap­li­ká­cia Ni­ke+ Run­ning umož­ňu­je za­zna­me­ná­vať jed­not­li­vé be­hy bez pou­ži­tia smar­tfó­nu.

Sam­sung na trh uvá­dza aj no­vin­ku Gear Circ­le - slú­chad­lá pri­po­mí­na­jú­ce náhr­del­ník. Pri spá­ro­va­ní slú­chadiel so smar­tfó­nom (cez Blue­tooth) mô­že pou­ží­va­teľ pri­jí­mať ho­vo­ry, po­čú­vať hud­bu a za­dá­vať hla­so­vé prí­ka­zy. Slú­chad­lá Gear Circ­le sú vy­ba­ve­né aj mag­net­ka­mi (v čas­ti náuš­ní­kov), vďa­ka kto­rým ich mož­no spo­jiť a ne­chať ich na kr­ku ako náhr­del­ník. Pri pri­chá­dza­jú­com ho­vo­re ale­bo ako upo­zor­ne­nie na dô­le­ži­tú uda­losť sa Gear Circ­le roz­vib­ru­je.

GearS-3.jpg

Sam­sung Gear S aj Gear Circ­le bu­dú na Slo­ven­sku dos­tup­né po­čas ok­tób­ra toh­to ro­ka.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie Sam­sung Gear S

Sieť

900/2100 ne­bo 850/1900 (3G)

900/1800 ne­bo 850/1900 (2G)

Dis­plej

2,0" Su­per AMO­LED (360 × 480)

Ap­li­kač­ný pro­ce­sor

1,0 GHz dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor

Ope­rač­ný sys­tém

Plat­for­ma za­lo­že­ná na ope­rač­nom sys­té­me Ti­zen

Audio

Ko­dek: MP3/AAC/AAC+/eAAC+

For­mát: MP3, M4A, AAC, OGG

Fun­kcie

Ko­mu­ni­ká­cia:

- 2G, 3G ho­vo­ry, Blue­tooth

- Kon­tak­ty, ozná­me­nia, sprá­vy, e-mai­ly, klá­ves­ni­ca QWER­TY

Fun­kcie pre fit­nes:

- S Health, Ni­ke+ Run­ning

In­for­má­cie:

- Ka­len­dár, no­vin­ky, na­vi­gá­cia, po­ča­sie

Mé­diá:

- Preh­rá­vač hud­by, ga­lé­ria

Ďal­šie:

- S Voi­ce, Find My De­vi­ce, Ultra Power Sa­ving Mo­de (re­žim extrém­ne­ho šet­re­nia ener­gie)

Od­ol­ný pro­ti pra­chu a vo­de (stu­peň kry­tia IP67)

Služ­by Sam­sung

Sam­sung Gear Apps

Ko­nek­ti­vi­ta

Wi-Fi: 802.11 b/g/n, A-GPS/Glo­nass

Blue­tooth: 4.1

USB: USB 2.0

Sen­zo­ry

Ak­ce­le­ro­me­ter, gy­ros­kop, kom­pas, sr­dco­vý tep, Am­bient Light, UV, ba­ro­me­ter

Pa­mäť

RAM: 512 MB

Pa­mä­ťo­vé mé­diá: 4 GB inter­ná pa­mäť

Roz­me­ry

39,8 × 58,3 × 12,5 mm

Ba­té­ria

Li-Ion 300 mAh

Štan­dar­dná vý­drž 2 dni

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie Sam­sung Gear Circ­le

Rep­ro­duk­tor

12-oh­mo­vý dy­na­mic­ký

Mik­ro­fón

Sing­le MEMS

Ko­dek

SBC, apt-X, Sam­sung HD

Ďal­šie vlas­tnos­ti

Smart Mag­ne­tic Clasp Con­trol, Hla­so­vé ozná­me­nie, Sound Ali­ve

Ko­nek­ti­vi­ta

Bez­drô­to­vé pri­po­je­nie: Blue­tooth 3.0

Blue­toothT pro­fil: HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Mul­ti Point Con­nec­tion: Mož­nosť pri­po­jiť až 8 blue­toot­ho­vých za­ria­de­ní, 2 BT za­ria­de­nia sú­čas­ne

Ko­nek­tor: Mic­ro USB (len na na­bí­ja­nie)

Sen­zo­ry

Mag­ne­tic­ký sen­zor (Hall IC), do­ty­ko­vý sen­zor

Ba­té­ria

Li-Ion 180 mAh (Za­pnu­tý re­žim 300 ho­dín / do­ba ho­vo­ru 11 ho­dín / preh­rá­va­nie 9 ho­dín)

FO­TO: On­drej Mac­ko, IFA 2014

Zdroj: Samsung


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter