HTC predstavilo prvý 64-bitový smartfón Desire 510

HTC potvr­di­lo do­ha­dy, že sa taiwan­ský vý­rob­ca chys­tá pred­sta­viť pr­vé 64-bi­to­vé an­droi­do­vé za­ria­de­nie. Sta­lo sa tak v tých­to dňoch.

No­vin­ka bu­de ce­no­vo dos­tup­ná, no na­priek to­mu pri­ná­ša nie­čo no­vé. Pr­výk­rát bu­de pou­ži­tý 64-bi­to­vý čip Qual­comm Snap­dra­gon 410. Ten ob­sa­hu­je šty­ri jad­rá Cor­tex-A53, tak­to­va­né na 1,2 GHz, a gra­fic­ký ak­ce­le­rá­tor Ad­re­no 306.

Hlav­né lá­kad­lo je LTE. De­si­re 510 bu­de naj­dos­tup­nej­šie za­ria­de­nie HTC pod­po­ru­jú­ce tú­to su­perrých­lu sieť. Nao­pak, da­ňou za niž­šiu ce­nu je slab­šie roz­lí­še­nie dis­ple­ja. Na 4,7-pal­co­vom pa­ne­li pou­ží­va­te­lia uvi­dia len 480 × 854 bo­dov.

Smar­tfón po­núk­ne iba 5 Mpx fo­toa­pa­rát bez bles­ku, no pre zme­nu vy­me­ni­teľ­nú ba­té­riu a pod­po­ru ka­riet mic­roSD. Zvy­šok špe­ci­fi­ká­cie za­ria­de­nia:

- 1 GB pa­mä­te RAM
- 8 GB in­teg­ro­va­né­ho úlož­né­ho pries­to­ru (roz­ší­ri­teľ­né­ho po­mo­cou mic­roSD)
- 5 Mpx hlav­ný fo­toa­pa­rát (bez bles­ku)
- 3 Mpx pred­ná ka­me­ra
- 2100 mAh vy­me­ni­teľ­ná ba­té­ria
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Blue­tooth 4.0 LE
- An­droid 4.4 Kit­Kat s nad­stav­bou HTC Sen­se 6 a Blin­kFeed
- 139,9 × 69,9 × 9,99 mm; 158 g
- pod­po­ra puz­dra HTC Dot View

Brit­ská po­boč­ka HTC uvied­la, že ce­na za­ria­de­nia by sa ma­la po­hy­bo­vať na úrov­ni 149 brit­ských li­bier (prib­liž­ne 188 eur). Ko­neč­ná ce­na však bu­de zá­vi­sieť od kon­krét­ne­ho tr­hu.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter