Unikla tlačová fotografia pripravovanej Motoroly Moto X+1

Spo­loč­nosť Mo­to­ro­la už skôr uvied­la, že plá­nu­je pred­sta­viť svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď 4.sep­tem­bra. No te­raz, me­nej než dva týž­dne do jej ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia unik­la na inter­net tla­čo­vá fo­tog­ra­fia no­vé­ho smar­tfó­nu Mo­to X+1.

Ako mož­no vi­dieť, no­vin­ka od Mo­to­ro­ly pri­chá­dza v čier­nej a bie­lej far­be a tak ako aj jej pred­chod­ca, umož­ní vý­me­nu za­dné­ho kry­tu za je­den z mno­ha kry­tov pod­ľa váš­ho vku­su. Za­ob­sta­rať si množ­stvo náh­rad­ných kry­tov z rôz­ny­mi mo­tív­mi bo­la pred­nosť i pred­chod­cu tej­to prip­ra­vo­va­nej no­vin­ky.

Spo­lu s fo­tog­ra­fia­mi sa za­ča­lo uva­žo­vať aj o har­dvé­ro­vých špe­ci­fi­ká­ciách za­ria­de­nia. Tie by sa ne­ma­li príl­iš lí­šiť od väč­ši­ny te­raj­ších vlaj­ko­vých lo­dí kon­ku­ren­cie. Mo­to­ro­lu Mo­to X+1 má po­há­ňať 4-jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 801 s pra­cov­nou frek­ven­ciou 2,5 GHz. Pro­ce­so­ru má pri spra­co­va­ní dát vy­po­má­hať 2GB pa­mä­te RAM. Dis­plej s veľ­kos­ťou 5,2 pal­ca má dis­po­no­vať Full HD roz­lí­še­ním. Fo­tog­ra­fie bu­de mož­né sní­mať 13 Mpx hlav­ným fo­toa­pa­rá­tom s mož­nos­ťou nah­rá­va­nia vi­dea v 4K roz­lí­še­ní. Nad dis­ple­jom sa má na­chá­dzať 2 Mpx pred­ná vi­deo­ka­me­ra s pod­po­rou nah­rá­va­nia VGA vi­dea.

Mo­to­ro­la sa s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou bu­de sna­žiť udr­žať ďal­šie in­for­má­cie v taj­nos­ti až do ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia za­ria­de­nia.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter