HTC One (M8) for Windows je oficiálne tu!

Po me­sia­coch rôz­nych špe­ku­lá­cií a úni­kov je ko­neč­ne HTC One (M8) for Win­dows ofi­ciál­ne zná­me. Spo­loč­nosť HTC ho pred­sta­vi­la ve­rej­nos­ti. Po dl­hom ča­ka­ní dos­tá­va an­droi­do­vá ver­zia HTC One M8 svoj­ho bra­ta s Win­dows Pho­ne. Obe za­ria­de­nia sú z di­zaj­no­vej aj har­dvé­ro­vej strán­ky v pod­sta­te to­tož­né, roz­diel je len ope­rač­ný sys­tém.

HTC One M8 for Win­dows prí­de na trh naj­prv v USA pros­tred­níc­tvom ope­rá­to­ra Ve­ri­zon. K nám do Euró­py by ma­lo za­ria­de­nie do­ra­ziť nie­ke­dy v blíz­kej bu­dúc­nos­ti.

Spo­loč­nosť HTC vy­da­ním vlaj­ko­vej lo­de s dvo­ma rôz­ny­mi OS - An­droi­dom aj Win­dows Pho­ne - spra­vi­la skve­lý krok hlav­ne pre tých, kto­rí sa ne­ve­dia roz­hod­núť, kto­ré za­ria­de­nia sú lep­šie a kto­ré im bu­dú vy­ho­vo­vať viac. Tak­to zís­ka po­ten­ciál­ny zá­kaz­ník, ale i ce­lá ko­mu­ni­ta mož­nosť po­rov­ná­vať dva rôz­ne OS na jed­nom za­ria­de­ní.

HTC-One-M8-for-Windowss-.jpg

Pa­ra­met­re HTC One M8 for Win­dows:

Pro­ce­sor - 4-jad­ro­vý Qual­comm Snap­dra­gon 801, pra­cov­ná frek­ven­cia 2,3 GHz
RAM
- 2 GB
ROM
- 32 GB, roz­ší­ri­teľ­nosť po­mo­cou mic­ro SD (do 128 GB)
Dis­plej
- 5" full HD Su­per LCD3, kry­cie sklo - Cor­ning Go­ril­la Glass 3, hus­to­ta bo­dov - 441 ppi
OS
-Win­dows Pho­ne 8.1 Up­da­te 1
Fo­toa­pa­rát
- HTC ultra­pixelo­vý fo­toa­pa­rát, roz­lí­še­nie 5 Mpx,
Ba­té­ria
- 2600 mAh
Roz­me­ry
- 146,36 × 70,6 × 9,35 mm
Hmot­nosť
- 160 g
Ko­nek­ti­vi­ta
- NFC, Blue­tooth 4.0, Mi­ra­cast, DL­NA
Iné
- Na­no SIM, HTC Boom­sound, U-Fo­cus
Pod­po­ra
HTC Dot View puz­dra s in­teg­rá­ciou hla­so­vé­ho asis­ten­ta Cor­ta­na

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter