Mozilla uvoľnila nový smartfón Flame. Určený je pre vývojárov.

Mo­zil­la to s pro­duk­ciou smar­tfó­nov s ope­rač­ným sys­té­mom Fi­re­fox OS mys­lí váž­ne. Ho­vo­rí o tom aj fakt, že uvoľ­ni­la ďal­ší smar­tfón, kto­rý je ur­če­ný pre vý­vo­já­rov. Žiaľ, dis­po­nu­je len o má­lo lep­ší­mi har­dvé­ro­vý­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi, ako má väč­ši­na low-end za­ria­de­ní.

V no­vom smar­tfó­ne Fla­me dos­ta­nú vý­vo­já­ri za­ria­de­nie s dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Qual­comm Snap­dra­gon 200 s pra­cov­nou frek­ven­ciou 1,2 GHz, 1 GB RAM a 8 GB vnú­tor­nej pa­mä­te na dá­ta, kto­rá sa dá ďa­lej roz­ší­riť pa­mä­ťo­vý­mi kar­ta­mi až do 32 GB. Dis­plej do­siah­ne veľ­kosť 4,5" pri roz­lí­še­ní 854 × 480 pixelov. Na tvor­bu fo­tog­ra­fii vy­uži­je ma­ji­teľ 5 Mpx hlav­ný fo­toa­pa­rát s LED bles­kom a 2 Mpx pred­nú vi­deo­ka­me­ru.

Fla­me na­vy­še dis­po­nu­je proximi­ty sen­zo­rom, sen­zo­rom na auto­ma­tic­kú re­gu­lá­ciu ja­su a ak­ce­le­ro­met­rom. Ma­ji­teľ sa zo za­ria­de­ním, sa­moz­rej­me, nes­tra­tí aj vďa­ka pod­po­re A-GPS. Na inter­net sa mož­no pri­po­jiť vďa­ka Wi-Fi 802.11/b/g/n či 3G sie­tí. S os­tat­ný­mi za­ria­de­nia­mi sa Fla­me spo­jí pros­tred­níc­tvom Blue­toot­hu 3.0. K dis­po­zí­cii je aj FM rá­dio. Čo za­mr­zí, je ab­sen­cia sie­tí 4. ge­ne­rá­cie.

To­to za­ria­de­nie si mož­no za­kú­piť ako de­ve­lo­per za 170 do­lá­rov, te­da oko­lo 127 €. Ho­ci ide o no­vý míľ­nik pre eko­sys­tém Fi­re­fox OS, op­ro­ti kon­ku­ren­cii to nie je nič no­vé, tá to­tiž po­nú­ka ove­ľa viac tak z har­dvé­ro­vej, ako i sof­tvé­ro­vej strán­ky.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter