Samsung má prvý smartfón s kovovým telom: GALAXY Alpha

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics pred­sta­vi­la ​​no­vý smar­tfón GA­LAXY Al­pha kto­rý sa vy­zna­ču­je di­zaj­nom s ko­vo­vým rá­mom, za­kri­ve­ný­mi roh­mi a na do­tyk prí­jem­ným, mäk­kým za­dným kry­tom. GA­LAXY Al­pha je so svo­ji­mi me­nej než 7 mm ta­kis­to je­den z naj­ten­ších za­ria­de­ní GA­LAXY vô­bec a je­ho kom­pak­tná konštruk­cia a níz­ka hmot­nosť za­is­ťu­jú maximál­ne po­hodl­né pou­ží­va­nie.

04_SM-G850F_011_white.jpg

Prís­troj je vy­ba­ve­ný špič­ko­vým 4,7-pal­co­vým HD dis­ple­jom Su­per AMO­LED a vý­kon­ným fo­toa­pa­rá­tom a pri sní­ma­ní s fun­kciou HDR. GA­LAXY Al­pha po­núk­ne aj po­pu­lár­ne fun­kcie, ako je re­žim extrém­ne­ho šet­re­nia ener­gie, S Health, sní­mač od­tlač­kov pr­stov a súk­rom­ný re­žim. Sa­moz­rej­má je mož­nosť pre­po­je­nia Al­phy s naj­nov­ší­mi dopl­nka­mi Sam­sung Gear Fit a Gear 2.

04_SM-G850F_002_white.jpg

GA­LAXY Al­pha sa ob­ja­ví na pul­toch slo­ven­ských ob­cho­dov v prie­be­hu sep­tem­bra. Tu­zem­skí zá­kaz­ní­ci bu­dú môcť vy­be­rať z nie­koľ­kých fa­reb­ných va­rian­tov: čier­ny, bie­ly, mod­rý a zla­tý. Od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na na slo­ven­skom tr­hu bu­de 619 € s DPH.

04_SM-G850F_006_white.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter