Do Xboxu One pribudne prehrávanie videí MKV cez USB

Mic­ro­soft plá­nu­je ďal­ší veľ­ký sys­té­mo­vý up­da­te Xbox One a za no­vé so­ciál­ne i TV fun­kcie, ako aj za pri­chá­dza­jú­cu pod­po­ru preh­rá­va­nia sú­bo­rov z kľú­čov USB i PC vraj vďa­čia hrá­či sa­mi se­be a webu Xbox Feed­back.

Do Xboxu One te­da v doh­ľad­nom ča­se pri­bud­nú:

No­vá sek­cia Friends - pos­kyt­ne viac in­for­má­cií o va­šich „pria­te­ľoch", tak­že bu­de­te ve­dieť, čo­mu sa mo­men­tál­ne ve­nu­jú, čo hra­jú a aké je ich ga­mer­sco­re.

Snap cen­trum - Mic­ro­soft vy­po­čul žia­dos­ti o pre­sun niek­to­rých ob­ľú­be­ných fun­kcií sprie­vod­cu Xbox 360 aj do Xboxu One. K in­for­má­ciám o sprá­vach, pria­te­ľoch i achieve­men­toch sa te­raz dos­ta­ne­te eš­te efek­tív­nej­šie a bez opus­te­nia ro­zoh­ra­nej hry.

Dô­raz na prís­tup k fun­kciám aj bez vy­pnu­tia hry sa pre­ja­ví hlav­ne na sprá­vach pri­jí­ma­ných po­čas hra­nia. Hráč mô­že ne­ru­še­ne ko­mu­ni­ko­vať a k dis­po­zí­cii pri­tom bu­de mať ce­lú his­tó­riu roz­ho­vo­ru vrá­ta­ne od­ka­zov na Ga­me DVR kli­py. Aj tie sa da­jú po­ze­rať bez od­cho­du z ro­zoh­ra­nej hry.

Di­gi­tal TV Tu­ner - ako už bo­lo ozná­me­né mi­nu­lý týž­deň, v Bri­tá­nii, Fran­cúz­sku, Ne­mec­ku, Ta­lian­sku a Špa­nielsku dos­ta­nú niek­to­rí pou­ží­va­te­lia skú­šob­ný prís­tup k náh­ľa­du niek­to­rých TV prog­ra­mov.

Tých­to 5 kra­jín zá­ro­veň dos­tá­va mož­nosť strea­mo­vať TV vy­sie­la­nie na SmartGlass za­ria­de­nia s Win­dows, iOS a An­droi­dom. Ap­li­ká­cia do­ká­že strea­mo­va­ný prog­ram aj za­sta­viť a pre­to­čiť či pre­pí­nať me­dzi prog­ra­ma­mi, a to bez ru­še­nia oso­by, kto­rá v rov­na­kom ča­se na Xboxe One hrá vi­deoh­ru.

Pri­bud­ne mož­nosť nas­ta­viť Xbox One tak, aby sa z po­ho­to­vos­tné­ho re­ži­mu pre­pí­nal rov­no do re­ži­mu TV.

Tr­hy s pod­po­rou One­Gui­de dos­ta­nú aj pod­po­ru mi­nis­prie­vod­cu, kto­rý zob­ra­zí zá­klad­né in­for­má­cie o prá­ve sle­do­va­nom prog­ra­me a po­mô­že aj s pre­ze­ra­ním ak­tuál­ne­ho vy­sie­la­nia na os­tat­ných prog­ra­moch.

V naj­bliž­ších týž­dňoch oh­lá­sia roz­ší­re­nie zoz­na­mu ofi­ciál­ne pod­po­ro­va­ných kra­jín.

A na­ko­niec Me­dia Player - ap­li­ká­cia čos­ko­ro pou­ží­va­te­ľo­vi umož­ní pris­tu­po­vať k je­ho mul­ti­me­diál­nym sú­bo­rom pros­tred­níc­tvom por­tu USB i pri­po­je­nia k do­má­ce­mu server­u pod­po­ru­jú­ce­mu pro­to­ko­ly DL­NA. Pr­vá skú­šob­ná ver­zia sprís­tup­ní iba USB a pod­po­ra DL­NA prí­de nes­kôr. Me­nej zná­me či nov­šie for­má­ty, ako nap­rík­lad mpeg 2TS, gif a mkv, bu­dú pri­da­né pred kon­com toh­to ro­ka.

Skú­šob­ný ear­ly ac­cess do no­vých slu­žieb a fun­kcií bu­de vy­bra­ným hrá­čom pos­kyt­nu­tý už kon­com toh­to me­sia­ca.

Zoz­nam čos­ko­ro kom­pa­ti­bil­ných ty­pov sú­bo­rov:

3gp audio, 3gp vi­deo, 3gp2
aac
adts
ani­ma­ted gif
asf
avi di­vx, avi dv, avi un­com­pres­sed, avi xvid
bmp
jpg
gif
h264 avchd
mjpeg
mkv
mov
mp3
mpeg 1 ps
mpeg 2, mpeg 2 hd, mpeg 2 ts
mpeg 4 h264 aac, mpeg 4 sp
png
tiff
wav
wma, wma los­sless, wma pro, wma voi­ce, wmv, wmv h

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter