Sony Xperia Z2 zázrakom prežila 6 týždňov v mori

So­ny Xpe­ria Z2 sa na európ­sky trh dos­ta­la v ap­rí­li. Vlaj­ko­vá špe­ci­fi­ká­cia me­dziiným za­hŕňa full HD dis­plej vo veľ­kos­ti 5,2 pal­ca, 4-jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon 801, 3 GB RAM, 16 GB inter­né­ho úlož­né­ho pries­to­ru a 20,7 Mpx fo­toa­pa­rát.

Nič, čo by sme od vlaj­ko­vej lo­de pop­red­né­ho vý­rob­cu neo­ča­ká­va­li. So­ny však má eš­te jed­no eso v ru­ká­ve, je ním cer­ti­fi­ká­cia IP58, te­da spĺňa­nie štan­dar­dov pre od­ol­nosť pro­ti pra­chu a vo­do­tes­nosť zhru­ba do 3 met­rov po do­bu asi 30 mi­nút.

A že sa vám po­dob­ná fun­kcia mô­že sku­toč­ne zísť, o tom sa pres­ved­čil is­tý ame­ric­ký muž, kto­ré­mu to­to za­ria­de­nie pad­lo do vo­dy pri vod­nom ly­žo­va­ní. Xpe­ria kles­la na dno do hĺbky prib­liž­ne 10 met­rov.

Muž sa po­kú­sil do­vo­lať na svoj smar­tfón eš­te pár ho­dín po ne­ho­de a zis­til, že je­ho Xpe­ria Z2 je stá­le fun­kčná. V mo­ri sa mu ju však ne­po­da­ri­lo náj­sť.

z21.jpg

O 6 týž­dňov nes­kôr sa je­ho pria­teľ po­tá­pal na prib­liž­ne rov­na­kom mies­te ne­ďa­le­ko pob­re­žia. Zho­dou okol­nos­tí mu pri tom pa­dol do oka tma­vý smar­tfón le­žia­ci na dne. Vzal ho te­da so se­bou a vrá­til pria­te­ľo­vi.

Smar­tfón bol na pr­vý poh­ľad poš­ko­de­ný, pre­to­že za­dná stra­na bo­la vý­raz­ne pop­ras­ka­ná. O to väč­šie bo­lo prek­va­pe­nie, keď sa po vy­su­še­ní a na­bi­tí smar­tfón bez prob­lé­mov za­pol. Xpe­ria fun­go­va­la bez­chyb­ne aj po tom, čo na ňu ok­rem veľ­kej hĺbky ne­priaz­ni­vo pô­so­bi­la aj sla­ná vo­da.

Nie je nič lep­šie, ako keď sa o tú naj­lep­šiu rek­la­mu pos­ta­rá sa­mo za­ria­de­nie…

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter