Microsoft bude Nokiu 130 s prehrávačom hudby, videa a FM rádiom predávať za 25 USD

Te­le­fón bu­de dos­tup­ný pre­dov­šet­kým v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách, ako sú In­dia, Čí­na ale­bo In­do­né­zia.

Ako vo svo­jom vy­hlá­se­ní uvá­dza sa­mot­ný Mic­ro­soft, hlav­nou stra­té­giou mo­bil­nej di­ví­zie fir­my je po­nú­kať drah­šie aj lac­nej­šie smar­tfó­ny bež­iace na ope­rač­nom sys­té­me Win­dows Pho­ne. Sú­čas­ne sa však chce ve­no­vať aj špe­ci­fic­kej sku­pi­ne veľ­mi lac­ných te­le­fó­nov.

S mo­de­lom No­kia 130 Mic­ro­soft cie­lia naj­mä na uží­va­te­ľov z roz­vo­jo­vých kra­jín, kto­rí do­te­raz ne­pou­ží­va­li žiad­ny te­le­fón. Rov­na­ko tak vraj pôj­de o vhod­ný dopl­nok či nú­dzo­vé za­ria­de­nie pre uží­va­te­ľov kla­sic­kých in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov.

Ob­sta­rá­va­cou ce­nou 25 do­lá­rov bu­de mo­del 130 o 90 do­lá­rov lac­nej­ší ako Lu­mia 530, čo je naj­lac­nej­ší smar­tfón s Win­dows Pho­ne, kto­rý Mic­ro­soft do­te­raz pred­sta­vil. Rov­na­ký roz­diel zís­ka­me aj pri po­rov­na­ní s naj­lac­nej­ším An­droi­dom - No­kiou X.

Mic­ro­soft vy­chá­dza z pred­pok­la­du, že pre mno­ho ľu­dí z roz­vo­jo­vých kra­jín sú za­ria­de­nia s ce­nov­kou cez 100 do­lá­rov skrát­ka príl­iš dra­hé. Spo­loč­nosť chce tak uve­de­ním veľ­mi lac­né­ho mo­de­lu za­brá­niť to­mu, aby mu po­ten­ciál­ny tr­ho­vý po­diel zob­ral iný vý­rob­ca.
No­kia 130 bu­de vy­ba­ve­ná 1,8 pal­co­vým dis­ple­jom a bu­de ju mož­né pou­ží­vať s jed­nou či dvo­ma SIM kar­ta­mi. Mic­ro­soft vy­zdvi­hu­je tiež me­siac dl­hú vý­drž te­le­fó­nu v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me, čo je dô­le­ži­té naj­mä pre uží­va­te­ľov ži­jú­ci v ob­las­tiach, kde je stá­ly prí­sun elek­tric­kej ener­gie nez­ná­my po­jem.

Te­le­fón má ďa­lej za­bu­do­va­ný vi­deo preh­rá­vač, hu­dob­ný preh­rá­vač, FM rá­dio a svie­tid­lo. Do pre­da­ja by mal ísť v tre­ťom štvrťro­ku, a to hlav­ne v kra­ji­nách, ako sú Čí­na, In­dia ale­bo In­do­né­zia. Vý­be­rom tej­to tro­ji­ce Mic­ro­soft roz­hod­ne nes­trie­ľa nap­ráz­dno - tie­to tri kra­ji­ny v pr­vom štvrťro­ku toh­to ro­ka ob­sta­ra­li naj­väč­ší po­čet no­vých mo­bil­ných uží­va­te­ľov.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter