Unikli špecifikácie HTC One M8 for Windows

HTC One M8 for Win­dows - to je ofi­ciál­ny ná­zov za­ria­de­nia, s kto­rým sa chce spo­loč­nosť HTC po viac ako ro­ku vrá­tiť na trh s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne. Na zá­kla­de pre­doš­lých in­for­má­cií sme moh­li oča­ká­vať, že smar­tfón sa dos­ta­ne do pre­da­ja vo veľ­mi po­dob­nej har­dvé­ro­vej špe­ci­fi­ká­cii ako je­ho an­droi­do­vá pred­lo­ha a to sa aj v tých­to dňoch potvr­di­lo.

Pod­ľa naj­nov­ších in­for­má­cií, kto­ré pri­nie­sol por­tál WPcen­tral.com, bu­de no­vá vlaj­ko­vá loď taiwan­ské­ho vý­rob­cu ko­pí­ro­vať všet­ky dô­le­ži­té high-end špe­ci­fi­ká­cie svoj­ho star­šie­ho sú­ro­den­ca, pri­čom ne­bu­de za­os­tá­vať ani po strán­ke sof­tvé­ru:

4-jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 801 So­C32 GB inter­né­ho úlož­né­ho pries­to­ru s pod­po­rou mic­ro SD ka­riet do 128 GB2 GB pa­mä­te RAM5-pal­co­vý FullHD, Su­per LCD3 dis­plej chrá­ne­ný vďa­ka Cor­ning Go­ril­la Glass 3 (441 ppi)2 600 mAh ba­té­ria­Na­no SIM4 MP Ultra­Pixel fo­toa­pa­rát s pred­nou 5 MP ka­me­rouWin­dows Pho­ne 8.1 GDR 1HTC Boom­soun­dU-Fo­cus­Pod­po­ra HTC Dot View puz­dra

Sa­moz­rej­mos­ťou bu­de spra­co­va­nie s vy­uži­tím pré­mio­vých ma­te­riá­lov, tak­že One M8 by sa mal okam­ži­te stať jed­ným z naj­at­rak­tív­nej­ších za­ria­de­ní na tr­hu s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne.

Aby sme si pri­po­me­nu­li, čo vlas­tne no­vé HTC po­nú­ka, ma­li by ste ve­dieť, že ter­mí­nom HTC Boom­sound je ozna­če­ná dvo­ji­ca vý­kon­ných rep­ro­duk­to­rov na čel­nej stra­ne za­ria­de­nia, kto­rá dis­po­nu­je zo­sil­ňo­va­čom. Nao­pak fun­kcia U-Fo­cus vám umož­ní za­os­triť jed­not­li­vé ob­jek­ty na fo­tog­ra­fii po tom, čo ju nas­ní­ma­te.

Naj­zau­jí­ma­vej­šou je však pod­po­ra špe­ciál­ne­ho Dot View puz­dra. To je inter­ak­tív­ne a mô­že­te vďa­ka ne­mu ov­lá­dať zá­klad­né fun­kcie smar­tfó­nu bez to­ho, aby ste ot­vo­ri­li sa­mot­né puz­dro. Vie­te tak pri­jať či od­miet­nuť ho­vor, vi­dieť ak­tuál­ny dá­tum, čas, po­ča­sie ale­bo no­ti­fi­ká­cie.

Pre uží­va­te­ľov Win­dows Pho­ne však bu­de dô­le­ži­tou naj­mä pod­po­ra Cor­ta­ny, kto­rú ak­ti­vu­je­te jed­no­du­chým po­tiah­nu­tím na­dol.

Zdá sa, že HTC prip­ra­vi­lo Win­dows Pho­ne uží­va­te­ľom sku­toč­nú la­hôd­ku. Za­ria­de­nie sa bu­de od svoj­ho pred­chod­cu lí­šiť prak­tic­ky len sys­té­mom, tak­že uží­va­te­lia bu­dú mať na vý­ber to is­té za­ria­de­nie, len s inou sof­tvé­ro­vou vý­ba­vou. Na svo­je si tak mô­že prísť ako fa­nú­šik An­droi­du, tak aj nad­še­nec do sys­té­mu spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft.

Za­ria­de­nie bu­de s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou pred­sta­ve­né 19. augus­ta, pri­čom na ame­ric­ký trh by sa ma­lo dos­tať o dva dni nes­kôr. Vstup za­ria­de­nia na európ­sky trh za­tiaľ ne­bol ofi­ciál­ne potvr­de­ný, no in­dí­cie naz­na­ču­jú, že aj ten­to va­riant by mo­hol byť reál­ny.

Video:


Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter