Lenovo predstavilo vlajkovú loď, 6-palcový Vibe Z2 Pro

Le­no­vo nie je pr­vou znač­kou, kto­rá vám prí­de na um, ak roz­mýš­ľa­te o smar­tfó­ne. No v sku­toč­nos­ti tá­to zná­ma čín­ska spo­loč­nosť pat­rí me­dzi pia­tich naj­väč­ších pre­daj­cov tej­to tech­ni­ky. S tr­ho­vým po­die­lom 4,5% sa na­chá­dza tes­ne za ob­ľú­be­nej­ším LG (4,8%) a Huawei (4,9%). Mô­že za to naj­mä ob­chod­ná po­li­ti­ka spo­loč­nos­ti, kto­rá je sme­ro­va­ná naj­mä na do­má­ci a ázij­ský trh.

Ak ste do­te­raz spo­loč­nosť príl­iš ne­re­gis­tro­va­li a uva­žu­je­te o kú­pe tzv. phab­le­tu, mož­no by ste te­raz ma­li zbys­triť po­zor­nosť. Le­no­vo to­tiž pred­sta­vi­lo svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď, kto­rá ok­rem har­dvé­ro­vej vý­ba­vy za­uj­me aj veľ­kou uh­lo­prieč­kou. A už na pr­vý poh­ľad sa mô­že zo­či-vo­či pos­ta­viť top mo­de­lom pop­red­ných vý­rob­cov. Veď po­súď­te sa­mi:

6-pal­co­vý LCD IPS dis­plej s QHD roz­lí­še­ním (2 560 x 1 440 px)4-jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 801, tak­to­va­ný na 2.5 GHz a gra­fic­ký čip Ad­re­no 3303 GB pa­mä­te RA­M32 GB úlož­né­ho pries­to­ru (bez mož­nos­ti roz­ší­re­nia)16 MPx fo­toa­pa­rát s duál­nym LED bles­kom a op­tic­kou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zuv­sta­va­ná 4 000 mAh ba­té­ria­Dual-SIM, NFC, LTEAn­droid 4.4 Kit­Kat s Vi­be UI 2.0.

lenovo_vibe_72pro2.jpg

No­vé­mu Vi­be Z2 Pro tak ne­chý­ba nič, aby mo­hol os­lo­viť aj to­ho naj­ná­roč­nej­šie­ho uží­va­te­ľa. Nao­pak, za­uj­me aj ko­vo­vou uni­bo­dy konštruk­ciou s pú­ta­vým di­zaj­nom v troch fa­reb­ných kom­bi­ná­ciách - strie­bor­nej, zla­tej a čier­nej. A skve­lé spra­co­va­nie pod­čiarkne "hrúb­ka" za­ria­de­nia, kto­rá sa za­sta­vi­la na hod­no­te 7,7 mm.

Fo­toa­pa­rát ok­rem "ultra night mo­de" po­núk­ne aj "Pro Mo­de" uží­va­teľ­ské pros­tre­die, kto­ré sa ná­pad­ne po­do­bá na to z Win­dows Pho­ne ap­li­ká­cie No­kia Ca­me­ra. Fo­toa­pa­rát do­ká­že nak­rú­cať 4K ale­bo FullHD vi­deá, obe pri rých­los­ti 30 sním­kov za se­kun­du. Aj pri vi­deu je sa­moz­rej­mos­ťou op­tic­ká sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu a hlav­ný fo­toa­pa­rát dopĺňa neš­pe­ci­fi­ko­va­ný pred­ný sní­mač pre vi­deo­ho­vo­ry.

Video:


Oča­ká­va sa, že za­ria­de­nie sa na trh dos­ta­ne už v sep­tem­bri, no žiad­ne de­tai­ly oh­ľa­dom ce­ny za­tiaľ ne­bo­li zve­rej­ne­né. Vie­me len toľ­ko, že na rus­kom tr­hu by sa ma­lo za­ria­de­nie pre­dá­vať v pre­poč­te za 834 ame­ric­kých do­lá­rov. No rus­ký trh je v po­rov­na­ní s iný­mi ove­ľa pred­ra­že­nej­ší, tak­že z tej­to ce­ny ne­mô­že­me vy­chá­dzať.

Za­pô­so­bil ten­to tab­le­to­fón aj na vás? V kaž­dom prí­pa­de je Vi­be Z2 Pro dob­rou sprá­vou aj pre fa­nú­ši­kov sys­té­mu Win­dows Pho­ne. Spo­loč­nosť Le­no­vo to­tiž už pred ča­som avi­zo­va­la, že jej pr­vý WP smar­tfón prí­de eš­te ten­to rok. Ak by te­da pri­šiel v po­dob­ne úch­vat­nej špe­ci­fi­ká­cii, ako no­vo pred­sta­ve­né za­ria­de­nie, ma­li by sme sa na čo te­šiť.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter