Xiaomi predstaví svoju vlajkovú loď Mi4 už 22. júla

Čín­sky pro­du­cent an­droi­do­vých smar­tfó­nov a te­raz už i tab­le­tov, lá­mač re­kor­dov v rých­los­ti pre­da­ja svo­jich za­ria­de­ní, plá­nu­je pred­sta­viť 22. jú­la svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď Xiaomi MI4. Vy­plý­va to z tea­se­ra zve­rej­ne­né­ho pre­zi­den­tom Xiaomi Leiom Ju­nom pros­tred­níc­tvom so­ciál­nej sie­te Weibo, kto­rý uvá­dzal obrie čís­lo 4 na textú­re ko­vo­vé­ho po­za­dia a slo­gan: „Ces­ta ku­sa z oce­le."

Ok­rem iné­ho za­čiat­kom me­sia­ca unik­li vý­rob­né fo­tog­ra­fie za­ria­de­nia Mi4 s ko­vo­vým za­dným kry­tom, kto­ré by pod­po­ro­va­li vy­jad­re­nia pre­zi­den­ta Xiaomi. Čo sa tý­ka har­dvé­ro­vej vý­ba­vy, ma­lo by ísť o skve­le vy­ba­ve­né za­ria­de­nie, veď poz­ri­te sa sa­mi - 5,2" full HD dis­plej, pro­ce­sor Snap­dra­gon 801/805 SoC, 3 GB RAM, 16 GB ROM a 13 Mpx fo­toa­pa­rát. No je­di­ná sku­toč­ne potvr­de­ná vec je pod­po­ra sie­tí 4G/LTE. Ako sme si už v prí­pa­de Xiaomi a je­ho pro­duk­toch zvyk­li, za­ria­de­nie bu­de mať s ur­či­tos­ťou i veľ­mi prí­jem­nú ce­nov­ku pre ko­neč­né­ho spot­re­bi­te­ľa.

Ofi­ciál­ne pred­sta­ve­nie je „za dve­ra­mi" a nám už len zos­tá­va vy­dr­žať 2 týž­dne, aby sme vi­de­li, čo si pre nás Xiaomi pri­chys­ta­lo a čím za­se raz prek­va­pí. Čo si mys­lí­te o no­vom ko­vo­vom Xiaomi vy?

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter