Video: Displej iPhonu 6 so zafírovým sklom má byť nezničiteľný

Pop­ri mno­žia­cich sa špe­ku­lá­ciách o dá­tu­me uve­de­nia no­vé­ho smar­tfó­nu App­lu iP­ho­ne 6 sa na inter­ne­te ob­ja­vi­lo aj vi­deo zob­ra­zu­jú­ce od­ol­nosť je­ho za­fí­ro­vé­ho dis­ple­ja. Zve­rej­nil ho Marques Brownlee a do­ka­zu­je, že 4,7-pal­co­vý iP­ho­ne 6 je sku­toč­ne ne­roz­bit­ný. Od­olá škria­ba­niu kľú­čom, bod­nu­tiu a škria­ba­niu os­trým no­žom, nep­re­lo­mí sa pri ohý­ba­ní.

iphone6_ohybanie.jpg

Širo­ko me­dia­li­zo­va­ný za­fí­ro­vý dis­plej pod­stú­pil za­ob­chá­dzanie, s akým by sa u bež­ných pou­ží­va­te­ľov asi nik­dy nes­tre­tol. Oba mo­de­ly iP­ho­nu 6 - 4,7" aj 5,5" - bu­dú mať dis­plej chrá­ne­ný za­fí­ro­vým kriš­tá­ľo­vým sklom, kto­ré je ne­roz­bit­né. Po­há­ňa­né bu­dú 20-na­no­met­ro­vým pro­ce­so­rom A8 (64-bi­to­vý), vy­ba­ve­né bu­dú ope­rač­ným sys­té­mom iOS 8, 8 Mpx fo­toa­pa­rá­tom s bles­kom a op­tic­kou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu.

Video:

 

Men­ší mo­del by mal mať roz­lí­še­nie 1920 × 1080 pixelov (440 ppi), ten väč­ší za­sa 2272 × 1280 pixelov (510 ppi). No­vý smar­tfón bu­de mať za­bez­pe­če­nie od­tlač­kom prs­ta, NFC a ko­vo­vý kryt. Dis­po­no­vať bu­de aj sen­zor­mi de­te­gu­jú­ci­mi tlak, tep­lo­tu a vl­hkosť. Svet­lo sve­ta by mal uzrieť v augus­te ale­bo v sep­tem­bri.

iphone6_margues_brownlee.jpg

Zdroj: ib­ti­mes.co.in


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter