Nokia by Microsoft

Od­kú­pe­nie No­kie Mic­ro­sof­tom bo­la dl­ho dis­ku­to­va­ná uda­losť a hlav­ne to, ako sa ma­jú, res­pek­tí­ve ako sa bu­dú vo­lať no­vé mo­bil­né za­ria­de­nia od Mic­ro­sof­tu z di­ví­zie No­kie. Čer­stvo unik­nu­tá fo­tog­ra­fia uka­zu­je ozna­če­nie spô­so­bom „No­kia by Mic­ro­soft".

Mo­bil, kto­rý je na ob­ráz­ku, je veľ­mi prav­de­po­dob­ne Lu­mia 830, kto­rej pr­vé špio­náž­ne fot­ky sa dos­ta­li na inter­net len pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi. Tie­to unik­nu­té ob­ráz­ky, kto­rú sú ur­če­né pre ve­rej­nosť a mé­diá, potvr­dzu­jú, že Lu­mia 830 by ma­la mať 13-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát Pu­re­View, pod kto­rým sa na­chá­dza už no­vý spô­sob zna­če­nia No­kie kú­pe­nej Mic­ro­sof­tom, uvá­dza Neowin.net.

nokia-lumia-830-3-custom_story.jpg

Ak sú ob­ráz­ky prav­di­vé, do­ka­zu­jú jed­nu vec: to, že Mic­ro­soft a fín­ska spo­loč­nosť No­kia doš­li ku kom­pro­mi­su oh­ľa­dom ozna­če­nia no­vých mo­bil­ných za­ria­de­ní. Mu­sí­te uz­nať, trh už znač­ku No­kia poz­ná nie­koľ­ko ro­kov.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter