Samsung v tomto roku ukončí výrobu plazmových televízorov

Plaz­mo­vé te­le­ví­zo­ry po­ma­ly kon­čia. Vla­ni ozná­mil ko­niec ich vý­ro­by Pa­na­so­nic, aj Vi­zio a So­ny už stiah­li plaz­mo­vé mo­de­ly z tr­hu. Te­raz sa k nim pri­dá­va aj Sam­sung. Ho­ci je­ho plaz­mo­vé mo­de­ly F8500 chvá­li­li všet­ci nad­šen­ci do­má­ce­ho ki­na, zdá sa, že to nes­ta­či­lo na udr­ža­nie plaz­my pri ži­vo­te.

Spo­loč­nosť sa ukon­če­ním ich vý­ro­by pris­pô­so­bu­je „zme­nám v do­py­te na tr­hu". Vý­ro­bu plaz­mo­vých mo­de­lov chce ukon­čiť v no­vem­bri 2014 a v bu­dúc­nos­ti sa bu­de za­me­ria­vať vý­hrad­ne na 4K tech­no­ló­giu a za­kri­ve­né HDTV.

Vý­ro­ba plaz­mo­vých mo­de­lov je drah­šia a na­priek uz­ná­va­nej vy­so­kej kva­li­te ob­ra­zu spot­re­bi­te­lia dl­ho­do­bo dá­va­li pred­nosť lac­nej­ším LED LCD mo­de­lom. Na­vy­še sú­čas­né sme­ro­va­nie k 4K roz­lí­še­niu sta­via plaz­mo­vú tech­no­ló­giu mi­mo hry, pre­to­že vý­ro­ba jej 4K ver­zie je nák­la­do­vo nee­fek­tív­na. Plaz­mo­vé te­le­ví­zo­ry eš­te vy­rá­ba LG, ale zrej­me aj tá­to spo­loč­nosť bu­de nas­le­do­vať kon­ku­ren­ciu a ich vý­ro­bu v blíz­kej bu­dúc­nos­ti ukon­čí.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter