Google verejne ukázal prototyp modulárneho telefónu Ara

Je­den z expe­ri­men­tál­nych pro­duk­tov Goog­lu, mo­du­lár­ny te­le­fón Ara, bol pr­výk­rát uká­za­ný po­čas dru­hé­ho dňa vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cie I/O. Žiaľ, os­ta­lo len pri úvod­nej ob­ra­zov­ke.

Pre tých, kto­rí ne­ve­dia, o čo ide, Ara je kon­cept te­le­fó­nu zlo­že­né­ho spá­ja­ním vy­me­ni­teľ­ných mo­du­lov pod­ľa po­trieb pou­ží­va­te­ľa. Jed­not­li­vé kom­po­nen­ty dr­žia po­ko­pe elek­tro­per­ma­nen­tné mag­ne­ty. Hlav­ná my­šlien­ka pro­jek­tu je ta­ká, že pou­ží­va­te­lia ne­bu­dú mu­sieť ku­po­vať ce­lý no­vý smar­tfón, ale na­mies­to to­ho mô­žu ak­tua­li­zo­vať je­ho jed­not­li­vé kom­po­nen­ty.

Ve­dú­ci pro­jek­tu Paul Ere­men­ko de­monštro­val funkč­ný pro­to­typ. Ho­ci za­tiaľ zá­pa­sí s tech­nic­ký­mi prob­lé­ma­mi, tí­mu sa ich da­rí pos­tup­ne rie­šiť. Vý­vo­já­ri si za­tiaľ moh­li po­zrieť as­poň spúš­ťa­ciu ob­ra­zov­ku. Te­raz sa tre­ba za­me­rať na sof­tvé­ro­vú strán­ku ve­ci, aby An­droid pod­po­ro­val mo­du­la­ri­tu te­le­fó­nu Ara.

project_ara.png

Po­čas pre­zen­tá­cie Ere­men­ko vy­zval vý­vo­já­rov, kto­rí ma­jú zá­ujem o pro­jekt mo­du­lár­ne­ho smar­tfó­nu, aby zho­to­vi­li funkč­ný mo­dul a pris­pe­li k vy­tvo­re­niu te­le­fó­nu, „aký tu eš­te ne­bol".

Video:


Vý­vo­jár ale­bo vý­vo­jár­sky tím, kto­rý vy­tvo­rí funkč­ný kom­po­nent pre Aru, mô­že zís­kať 100 000 do­lá­rov a prep­la­te­nú ces­tu na je­sen­nú vý­vo­jár­sku kon­fe­ren­ciu pro­jek­tu Ara. Vlas­tne tým Ere­men­ko len pri­po­me­nul sú­ťaž o naj­lep­ší mo­dul pre te­le­fón Ara, vy­hlá­se­nú v ap­rí­li toh­to ro­ka. Uzá­vier­ka prih­lá­šok bu­de 1. sep­tem­bra a funkč­ný mo­dul tre­ba do kon­ca sep­tem­bra pos­lať sku­pi­ne ATAP (Ad­van­ced Tech­no­lo­gy and Pro­ject), kto­rá na pro­jek­te pra­cu­je.

Smar­tfón vy­tvo­re­ný v rám­ci pro­jek­tu Ara má byť k dis­po­zí­cii v ja­nuá­ri bu­dú­ce­ho ro­ka a zá­klad, ku kto­ré­mu mož­no pri­pá­jať ďal­šie mo­du­ly, bu­de stáť asi 50 do­lá­rov.

Zdroj: hexus.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter