Na slovenský trh mieri nový LG G3, tu sú naše prvé dojmy

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics, uvá­dza do pre­da­ja smar­tfón LG G3 u vy­bra­ných ope­rá­to­rov. Dos­tup­ný bu­de od 3. jú­la u ope­rá­to­ra T-Mo­bi­le a u ope­rá­to­ra Oran­ge od 7. jú­la.

Pri­ná­ša­me pr­vé skú­se­nos­ti z ofi­cial­ne­ho pred­sta­ve­nia v Lon­dý­ne. Dis­plej je nao­zaj hus­tý - až 538 ppi, čo je uni­kát. Na­vy­še je to roz­lí­še­nie Quad HD, čo je 2560 × 1440 bo­dov, te­da 1,8-krát viac ako pri full HD dis­ple­joch kon­ku­ren­cie. Plo­chu dis­ple­ja vy­pĺňa viac ako 11 mi­lió­nov bo­dov. Har­dvé­ro­vý zá­klad je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sorQual­comm Snap­dra­gon 801 s maximál­nou frek­ven­ciou 2,5 GHz.

Pa­mä­ťo­vé vy­ho­to­ve­nia sú dve - štan­dar­dné so 16 GB inter­nej pa­mä­te a 2 GB RAM a pré­mio­vé s 32 GB inter­nej pa­mä­te a 3 GB RAM. Ver­zia s väč­šou ka­pa­ci­tou pa­mä­te je ur­če­né hlav­ne pre tých, kto­rí chcú napl­no vy­užiť po­ten­ciál špič­ko­vé­ho fo­toa­pa­rá­tu. Roz­lí­še­nie za­dnej ka­me­ry je 13 me­ga­pixelov, čo ur­či­te nie je maximum spo­me­dzi kon­ku­ren­cie, ale dnes sa už cel­kom ak­cep­tu­je, že fo­te­nie nie je len o me­ga­pixeloch. LG pri­dá­va hlav­ne v ob­las­ti op­ti­ky a sof­tvé­ro­vé­ho zlep­šo­va­nia fo­tog­ra­fie. Fo­te­nie je jed­no­du­ché - za­mie­ri­te na scé­nu, dot­kne­te sa pr­stom kľú­čo­vé­ho ob­jek­tu v scé­ne a sním­ka sa zho­to­ví.

G3_Gold_1.jpg

Ako sme sa pres­ved­či­li, fot­ky vy­ze­ra­jú veľ­mi dob­re, sú dos­ta­toč­ne vy­uži­teľ­né aj pri fo­tog­ra­fo­va­ní za zní­že­nej úrov­ne svet­la. Blesk je duál­ny. Pred­ná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 2,1 me­ga­pixe­la, sve­tel­nosť F 2.0 a pod­po­ru­je fot­ky sel­fie s auto­ma­tic­kým ča­so­va­čom. Ten od­štar­tu­je­te tak, že pred smar­tfó­nom za­tne­te päsť. To ka­me­ra roz­poz­ná a za­čne sa troj­se­kun­do­vé od­po­čí­ta­va­nie. Za­me­ria­va­nie je la­se­ro­vé, udá­va­ný čas za­os­tre­nia je 0,276 se­kun­dy. Pri nah­rá­va­ní vi­dea LG zlep­ši­lo aj mik­ro­fón, kto­rý od­stra­ňu­je oko­li­tý ruch a za­me­ria­va sa na dô­le­ži­tú časť zvu­ku.

Ba­té­ria je vy­be­ra­teľ­ná, má ka­pa­ci­tu 3000 mAh a LG za­bu­do­va­lo do G3 aj tech­no­ló­gie na jej šet­re­nie. Pr­vo­ra­dé je vy­pí­na­nie rôz­nych tech­no­ló­gií, kto­ré sa prá­ve ne­pou­ží­va­jú, s ich rých­lym opä­tov­ným ná­be­hom. Ide aj o zní­že­nie opa­ko­va­cej frek­ven­cie vy­kres­ľo­va­nia ob­ra­zu či pok­les tak­tu pro­ce­so­ra. Pod­ľa in­for­má­cií z reál­ne­ho pou­ží­va­nia vzor­ky te­le­fón vy­dr­ží na 2 dni dosť in­ten­zív­nej pre­vádz­ky. SIM kar­ta má for­mát mic­ro­SIM, nad šach­tou na SIM je slot na kar­tu mic­roSD (max. 128 GB).

Zo strán­ky di­zaj­nu dr­ží LG svo­ju lí­niu, čo oce­ňu­je­me. Tre­ba ve­riť svoj­mu di­zaj­nu a ne­me­niť ho pri kaž­dom mo­de­li, rov­na­ko pos­tu­pu­je aj reš­pek­to­va­ná kon­ku­ren­cia. Pre­to sú ov­lá­da­cie tla­čid­lá na za­dnej stra­ne te­le­fó­nu, za­dný kryt je z plas­tu, ale pô­so­bí veľ­mi ver­ne ko­vo­vým doj­mom. Oce­ňu­je­me, že sa na ňom ne­za­chy­tá­va­jú od­tlač­ky pr­stov.

LG G3 pri­chá­dza s via­ce­rý­mi dopl­nka­mi. Asi naj­efek­tnej­šie ak­tív­ne puz­dro Quic­kCirc­le bu­de dos­tup­né v pia­tich far­bách, pri­čom v prie­hľad­nom okien­ku zob­ra­zu­je naj­dô­le­ži­tej­šie in­for­má­cie. Ďalej je to pre­nos­ná bez­drô­to­vá na­bí­jač­ka a vi­de­li sme aj slú­chad­lá s auto­ma­tic­kým na­ví­ja­ním káb­la, ale aj prip­ra­vo­va­né in­te­li­gen­tné ho­din­ky G Watch.

Bie­ly mo­del bu­de u nás dos­tup­ný v oboch pa­mä­ťo­vých va­rian­toch, zla­tá ver­zia bu­de len v 32 GB vy­ho­to­ve­ní. LG G3 sa bu­de na slo­ven­skom tr­hu pre­dá­vať za od­po­rú­ča­nú ce­nu 593 EUR (16 GB) a 630 EUR (32 GB).

Zdroj: LG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter