Unikli fotografie Xperie Z3 a Z3 Compact

So­ny už pred ne­ja­kým ča­som pre­zen­to­va­lo svoj plán vy­dá­vať vlaj­ko­vé an­droi­do­vé smar­tfó­ny na roz­diel od väč­ši­ny kon­ku­ren­tov dvak­rát za rok. No v praxi vy­ze­rá ten­to zá­mer po­mer­ne kon­tro­ver­zne, pre­to­že te­raj­šia vlaj­ko­vá loď Xpe­ria Z2 sa eš­te ani po­riad­ne ne­za­ča­la pre­dá­vať a už sa prip­ra­vu­je nás­tup­ca.

Tak­že ke­dy by sme ma­li oča­ká­vať no­vú vlaj­ko­vú loď? S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou nie­ke­dy na je­seň, naj­prav­de­po­dob­nej­ší ter­mín je za­čia­tok sep­tem­bra, keď pre­bie­ha veľtrh IFA.

Dô­ka­zom o príp­ra­ve no­vej vlaj­ko­vej lo­de So­ny ma­jú byť unik­nu­té fo­tog­ra­fie dvoch smar­tfó­nov. Na fo­tog­ra­fii na­ľa­vo vid­no veľ­ký bie­ly smar­tfón bok po bo­ku s men­ším čier­nym. Vpra­vo je po­tom sa­mot­ný bie­ly smar­tfón, kto­rý by mo­hol byť no­vou vlaj­ko­vou lo­ďou So­ny Xpe­ria Z3. Men­šie čier­ne za­ria­de­nie by ma­lo byť Xpe­ria Z3 Com­pact.

Pri bliž­šom poh­ľa­de na obe za­ria­de­nia si mô­že­te všim­núť, že oba prís­tro­je ma­jú men­šie ok­ra­je po stra­nách dis­ple­ja než väč­ši­na smar­tfó­nov od So­ny. Širo­ké ok­ra­je oko­lo dis­ple­ja sú tŕňom v oku väč­ši­ny pou­ží­va­te­ľov smar­tfó­nov So­ny.

Ke­by v sku­toč­nos­ti iš­lo o Xpe­riu Z3 a Z3 Com­pact, je za­ují­ma­vé poz­na­me­nať, že do­te­raz ne­bo­la vy­da­ná zmen­še­ná ver­zia sú­čas­nej vlaj­ko­vej lo­de Xpe­rie Z2. Za za­mys­le­nie tiež sto­jí fakt, že Xpe­ria Z1 Com­pact vy­šla len me­siac pred od­ha­le­ním Xpe­rie Z2. Po­cho­pi­teľ­né v tom­to prí­pa­de bu­de aj to, ak So­ny za­cho­vá sú­lad v zna­če­ní smar­tfó­nov a kom­pak­tnú ver­ziu Z2 pres­ko­čí.

Kaž­do­pád­ne sú to za­tiaľ len do­ha­dy, a tak tre­ba mať na pa­mä­ti, že v sku­toč­nos­ti ne­mu­sí ísť o Xpe­riu Z3 a Z3 Com­pact.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter