Akčná kamera s diaľkovým ovládaním na hodinkách a režimom Live-View

Spo­loč­nosť BenQ uvá­dza na trh no­vú full HD 1080p ak­čnú vi­deo­ka­me­ru BenQ SP2 s ho­din­ka­mi na di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie. Ka­me­ra po­nú­ka zá­znam vi­dea v roz­lí­še­ní 1080p pri 60 sním­kach za se­kun­du, fo­tog­ra­fo­va­nie v re­ži­me Ti­me-Lap­se, predĺže­nú vý­drž ba­té­rie, pri­po­je­nie cez Wi-Fi a veľ­kú od­ol­nosť vo vo­do­tes­nom puz­dre štan­dar­du IPX8.

Copy of Akční kamera BenQ SP2 copy.jpg

BenQ SP2 sa od kon­ku­ren­čných ak­čných ka­mier od­li­šu­je naj­mä ho­din­ka­mi s di­aľ­ko­vým ov­lá­da­ním a re­ži­mom Li­ve-View. Tie slú­žia na jej ľah­ké ov­lá­da­nie a pou­ží­va­te­ľom po­nú­ka­jú úpl­nú a pres­nú kon­tro­lu nad tým, čo ka­me­ra sní­ma. Na­vy­še umož­ňu­jú ob­sta­ra­nie sprie­vod­ných sní­mok aj po­čas sú­čas­né­ho nah­rá­va­nia vi­dea vo vy­so­kom roz­lí­še­ní.

Out­doo­ro­vých nad­šen­cov a mi­lov­ní­kov prí­ro­dy po­te­ší aj fun­kcia Ti­me-Lap­se. Jej pros­tred­níc­tvom mož­no za­chy­tiť pre­me­nu ob­jek­tu, scé­ny ale­bo inú ak­ciu, napr. po­hyb ob­la­kov, zá­pad sl­nka či kvit­nu­tie ras­tlín, v inter­va­le jed­nej sním­ky za kaž­dých 1, 3, 5, 10, 30 ale­bo 60 se­kúnd a auto­ma­tic­ky ich uk­la­dať v po­do­be full HD vi­deo­záz­na­mu, kto­rý sa dá preh­rať v prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd bez ďal­ších postpro­duk­čných úp­rav.

Dô­le­ži­tá vlas­tnosť pri ka­me­re na ces­to­va­nie je nep­re­ru­šo­va­né fo­tog­ra­fo­va­nie a zá­znam vi­dea. Ak­čná ka­me­ra BenQ SP2 je pre­to vy­ba­ve­ná 2260 mAh ba­té­riou, pri­ná­ša­jú­cou dvoj­ná­sob­nú vý­drž v po­rov­na­ní s bež­nou ka­me­rou. V praxi tak mož­no na jed­no na­bi­tie za­chy­tiť až 3 ho­di­ny zá­zna­mu ale­bo 460 fo­tog­ra­fií.

Me­dzi ďal­šie za­ují­ma­vé fun­kcie BenQ SP2 pat­rí voľ­ne dos­tup­ná mo­bil­ná ap­li­ká­cia s náz­vom BenQ Ac­tion Cam App na okam­ži­té zob­ra­ze­nie sní­mok na mo­bil­ných za­ria­de­niach, pri­po­je­nie Wi-Fi na vzdia­le­ný zá­znam ale­bo sťa­ho­va­nie a vo­do­tes­né puz­dro ka­te­gó­rie IPX8, umož­ňu­jú­ce po­nor až do hĺbky 60 m.

Ka­me­ra BenQ SP2 je dos­tup­ná na tr­hu za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu 324 eur s DPH.

Ukáž­ky vi­deí za­zna­me­na­ných ak­čnou ka­me­rou BenQ SP2 si mô­že­te po­zrieť tu:

The extre­me world

Video:


Water­skiing

Video:


War ga­me

Video:


Road ra­cing bi­ke

Video:


Moun­tain bi­ke

Video:


Bun­gee jum­ping

Video:


Di­ving

Video:


Pa­rag­li­ding

Video:


Ska­te­boar­ding

Video:


Sur­fing

Video:


Car ra­cing

Video:
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter