Changhong bude u nás predávať 4K televízor pod 1000 eur

55-pal­co­vá no­vin­ka vy­rá­ba­ná v čes­kom Nym­bur­ku sa k slo­ven­ským zá­kaz­ní­kom dos­ta­ne v augus­te.

4K Ultra HD te­le­ví­zor s ce­nov­kou 999 eur a uh­lo­prieč­kou 55 pal­cov s ty­po­vým ozna­če­ním UHD55C5500IS bu­de na Slo­ven­sku dos­tup­ný u pre­daj­cov Pla­neo a Okay od augus­ta toh­to ro­ka.

14525392203_5fb27edd89_z.jpg

Te­le­ví­zor za­uj­me úpl­ne no­vým ultra­ten­kým di­zaj­nom s tran­spa­ren­tným rá­mom. Pop­ri ce­ne je však je­ho hlav­ným lá­kad­lom dis­plej, kto­rý pre­ná­ša ob­raz v 4K Ultra HD kva­li­te. Je­ho uh­lo­prieč­ka je 140 cen­ti­met­rov, a te­da je vhod­ný aj do väč­ších mies­tnos­tí. 

14503937854_e21ebef2bd_z.jpg

Za­ria­de­nie po­nú­ka via­ce­ro „smart" fun­kcií. Má za­bu­do­va­nú Wi-Fi, na inter­net sa mô­že­te pri­pá­jať cez pre­din­šta­lo­va­ný pre­hlia­dač Ope­ra. Sa­moz­rej­mý je prís­tup na so­ciál­ne sie­te či rôz­ne ap­li­ká­cie, kto­ré pod­ľa pot­re­by mož­no aj sťa­ho­vať z App Sto­ru.

14318680858_99c26fe938_z.jpg

No­vin­ka od Chan­ghon­gu pod­po­ru­je aj hyb­rid­nú služ­bu HbbTV, kto­rá umož­ňu­je kom­bi­no­vať te­le­víz­ne vy­sie­la­nie so ši­ro­ko­pás­mo­vým inter­ne­tom. Te­le­ví­zor po­nú­ka in­teg­ro­va­né tu­ne­ry DVB-T, DVB-C aj DVB-S2, kto­ré za­ru­čia prí­jem te­le­víz­ne­ho sig­ná­lu bez oh­ľa­du na je­ho zdroj.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter