Recenzia Nokia X: dve microSIM karty, nadštandardná softvérová výbava

No­kia X je te­le­fón s od­liš­nou kon­cep­ciou to­ho, čo tu do­te­raz bo­lo. V pr­vom ra­de je to te­le­fón na dve mic­ro­SIM kar­ty. Di­zajn je veľ­mi jed­no­du­chý, až nás ten oby­čaj­ný tvar prek­va­pil. Sú tu sí­ce náz­na­ky návr­hu od­lie­va­cej for­my, no ča­ka­li by sme nao­zaj viac ako kvá­der s jem­ným za­ob­le­ním hrán. Naj­mä ak ma­jú iné mo­bi­ly toh­to vý­rob­cu pod­stat­ne lep­ší di­zajn a do­kon­ca až tre­ti­no­vú ce­nu.

Na spod­nej hra­ne je mic­roUSB ko­nek­tor na na­bí­ja­nie a pre­po­je­nie s po­čí­ta­čom, hor­ná hra­na má audio ko­nek­tor a po bo­ku tla­čid­lo na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a vy­pnu­tie dis­ple­ja. Aj tu sa už dá dis­plej za­pnúť dvo­ji­tým ťuk­nu­tím. Tro­chu z ne­ho bo­lí prst, tre­ba nao­zaj dvak­rát klep­núť pr­stom s väč­šou si­lou. Na za­dnej stra­ne je 3 MPix fo­toa­pa­rát bez za­os­tro­va­nia a LED bles­ku.

nokia_x_dual_sim.png

To pod­stat­né sa de­je na dis­ple­ji. No­kia X je zá­ro­veň aj po­me­no­va­nie sof­tvé­ro­vej plat­for­my. Na hlav­nej ob­ra­zov­ke sú dlaž­di­ce, ma­jú dve veľ­kos­ti a ich zme­na us­po­ria­da­nia je na jed­not­ku. Nie je to sí­ce tak ply­nu­lé ako na Lu­miách, no v rám­ci mož­nos­tí vý­ko­nu ne­má­me vý­hra­dy. Všet­ky ap­li­ká­cie sa us­po­ria­da­jú do mriež­ko­vej štruk­tú­ry a da­jú sa zlu­čo­vať aj do ad­re­sá­rov, po­dob­ne ako pri iOS ale­bo An­droi­de.

Te­le­fón pos­ky­tu­je no­ti­fi­ká­cie z ap­li­ká­cií, tie sa da­jú po­ze­rať v tzv. Fas­tla­ne zob­ra­ze­ní. Preh­ľad­nosť a spô­sob zob­ra­ze­nia hod­no­tí­me po­zi­tív­ne. Snáď až na dĺžku zob­ra­ze­nia no­ti­fi­kač­né­ho riad­ku. Po­koj­ne by sta­či­li dve se­kun­dy než pá­sik z hor­né­ho zá­hla­via zmiz­ne. Za­tiaľ nie­čo ako al­pha blen­ding ne­ča­kaj­te. Všet­ko, čo sa zob­ra­zí, prek­rý­va os­tat­né pr­vky. Pries­vit­nosť te­da snáď pri­bud­ne v ďal­ších ver­ziách.

Po­čas náš­ho tes­to­va­nia pri­bud­la no­vá ak­tua­li­zá­cia sys­té­mu z 1.0.2 na 1.0.3 a veľ­kos­ti 16 MB. Vý­rob­ca te­da na vy­lep­še­nia a op­ra­vách pra­cu­je. Bo­daj by nie, to­to je svie­ži vie­tor v por­tfó­liu znač­ky. Od­por­co­via sí­ce tvr­dia, že to nie je ani fea­tu­re pho­ne ani An­droid, kaž­do­pád­ne nám sa ten­to hyb­rid pá­či. Kto chce čis­té­ho An­droi­da, siah­ne in­de. No v žiad­nom prí­pa­de ne­dos­ta­ne tak­to po­ho­to­vý te­le­fón a tou­to har­dvé­ro­vou vý­ba­vou vo sve­te An­droi­du. 

nokia_x_dual_sim2.jpg

Por­to­va­nie An­droi­do­vých ap­li­ká­cií pre ten­to sys­tém ne­vy­ža­du­je zlo­ži­té úp­ra­vy. Ide len o mo­di­fi­ká­cie prís­tu­pu k HW fun­kciám ako nap­rík­lad GPS či­pu. Pre vý­vo­já­rov je prip­ra­ve­ná ap­li­ká­cia, kto­rá vý­raz­ne uľah­čí pris­pô­so­be­nie pô­vod­ných prog­ra­mov na plat­for­mu No­kia X. Vo vý­ba­ve je ap­li­ká­cia HE­RE Ma­py, sa­moz­rej­me s na­vi­gá­ciou a off-li­ne sťa­ho­va­ním máp ce­lé­ho sve­ta. Pre­din­šta­lo­va­né sú Sky­pe, Vi­ber, Sim­Ci­ty De­luxe, Tet­ris, Fruit Nin­ja, Ope­ra, As­tro Fi­le Ma­na­ger a ďal­šie. Všet­ko ap­pky, kto­ré uka­zu­jú, že tu nao­zaj bež­ia An­droi­do­vé ve­ci.

Na fo­te­nie s tým­to te­le­fó­nom skôr za­bud­ni­te, to je nao­zaj sla­bé. Pí­sa­nie na ma­lej klá­ves­ni­ci je vhod­né pre men­šie prs­ty, vzhľad je oby­čaj­ný. Ale, to­to je te­le­fón s vý­ba­vou, kto­rú in­de za da­nú ce­nu ne­náj­de­te. A ako vždy, No­kia pri­dá­va uži­toč­né ap­li­ká­cie na­vy­še. Aj to­to je dô­vod pre­čo sa nám ten­to mo­del a prí­chod no­vej plat­for­my cel­kom poz­dá­val.


Hod­no­te­nie

nad­štan­dar­dná sof­tvé­ro­vá vý­ba­va
dos­tup­nosť An­droi­do­vých ap­li­ká­cií
vzhľad sys­té­mu No­kia X
fád­ny di­zajn
po­mal­šie spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií
sla­bý fo­toa­pa­rát

Tech­nic­ké pa­ra­met­re

Mo­del te­le­fó­nu

No­kia X

Ope­rač­ný sys­tém

No­kia X 1.0

For­mát SIM kar­ty

mic­ro Dual SIM

Pa­mäť RAM / ROM / iná [MB]

512 / 4 000 / -

Pro­ce­sor

1 GHz, dvoj­jad­ro­vý, Snap­dra­gon S4

Dis­plej, po­čet fa­rieb

TFT LCD, 16 mi­lió­nov

Dis­plej - veľ­kosť [pal­cov] / roz­lí­še­nie [bo­dov]

4 / 480 × 800

Re­gu­lá­cia pod­svie­te­nia

áno, auto­ma­tic­ká

Slot na kar­tu

mic­roSDHC do 32 GB

Blue­tooth, Wi-Fi, USB, GPS, NFC

2.1, BGN, áno, áno, nie

Mo­dul GSM, 3G

Quad Band, HSPA

Fo­toa­pa­rát / vi­deo

3 Mpix / 864 × 480, 30 fps

FM rá­dio

áno

Vy­me­ni­teľ­ná ba­té­ria a vlas­tnos­ti

áno, 1500 mAh, Li-Ion

Čas ho­vo­ru / ús­por­ný re­žim [min / hod]

630 / 672

Roz­me­ry [mm] / hmot­nosť [gra­mov]

115,5 × 63 × 10,44 / 128,66

Hod­no­te­nie

Di­zajn a konštruk­cia

2/5

Vý­ba­va / ce­na

4/5

Do­da­toč­né fun­kcie

4/5

Vý­drž

5/5

Ce­na

115,00 Eur s DPH (95,83 Eur bez DPH)

Pre­daj

vizitka_hej.sk.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter