Microsoft predstavil Nokiu X2

Pred pár dňa­mi sme vás in­for­mo­va­li o chys­ta­nom od­ha­le­ní no­vej No­kie X2. Dnes k to­mu­to kro­ku Mic­ro­soft ofi­ciál­ne pris­tú­pil a vy­dal na trh nas­le­dov­ní­ka pr­vé­ho an­droi­do­vé­ho smar­tfó­nu fín­ske­ho vý­rob­cu, pa­tria­ce­ho už ofi­ciál­ne ame­ric­ké­mu gi­gan­to­vi.

No­vá ge­ne­rá­cia priš­la len pár me­sia­cov po tom, čo bo­li pred­sta­ve­né pr­vé mo­de­ly ra­du X, No­kia X, X+ a XL. Smar­tfón za tých pár me­sia­cov nab­ral o nie­čo sil­nej­šiu har­dvé­ro­vú vý­ba­vu, sof­tvé­ro­vé úp­ra­vy, no ne­chý­ba ani stá­le lá­ka­vá ce­nov­ka.

Ale po po­riad­ku. Na poh­ľad vás naj­prv za­uj­me veľ­kosť za­ria­de­nia. Dis­plej to­tiž na­rás­tol z pô­vod­ných 4 pal­cov na hod­no­tu 4,3. Na­priek to­mu si však po­ne­chal svo­je WVGA roz­lí­še­nie 800 × 480 pixelov. V út­ro­bách za­ria­de­nia náj­de­me dvak­rát väč­šiu pa­mäť RAM - 1 GB. Tá dopĺňa 1,2 GHz pro­ce­sor Snap­dra­gon 200. Sa­moz­rej­má je pod­po­ra Dual-SIM.

x2_1.jpg

Na roz­diel od 3-me­ga­pixelo­vé­ho fo­toa­pa­rá­tu No­kia X no­vá X2 prí­de s 5 Mpx ka­me­rou a LED bles­kom. Chý­bať ne­bu­de ani pred­ná ka­me­ra na vi­deo­ho­vo­ry.

Ako sa už dáv­nej­šie oča­ká­va­lo, No­kia X2 pri­chá­dza s dvo­ma sof­tvé­ro­vý­mi tla­čid­la­mi. Pr­vá ge­ne­rá­cia ra­du X si to­tiž vy­slú­ži­la kri­ti­ku sme­ru­jú­cu k ov­lá­da­niu, na kto­ré ma­li pou­ží­va­te­lia k dis­po­zí­cii len tla­čid­lo Späť. Zo sof­tvé­ro­vej strán­ky sme sa doč­ka­li naj­mä zlep­še­né­ho mul­ti­tas­kin­gu a laun­che­ra. Ne­potvr­di­li sa však niek­to­ré do­ha­dy, že by No­kia X2 ma­la prísť na trh s dual-boo­tom An­droi­du a Win­dows Pho­ne.

Ma­lým zlep­še­ním pre­šiel aj di­zajn za­ria­de­nia. Ten je sí­ce ver­ný pr­vej ge­ne­rá­cii, no ten­to­raz pri­chá­dza v štý­lo­vej­šej les­klej ver­zii, akú poz­ná­me napr. z Lu­mie 635 či 620. Spo­čiat­ku sa bu­de mo­del X2 pre­dá­vať v ze­le­nej, oran­žo­vej a čier­nej far­be. Nes­kôr bu­de dos­tup­ný aj bie­ly a tma­vý va­riant za­ria­de­nia.

Ako sme už naz­na­či­li, No­kia X2 pok­ra­ču­je vo svo­jej ag­re­sív­nej ce­no­vej po­li­ti­ke. No tak ako vý­ba­va aj ce­na o čo­si vzrást­la. Za­ria­de­nie bu­de dos­tup­né za 99 €, ale bez da­ní a pop­lat­kov, kto­ré bu­dú zá­vis­lé od vy­bra­nej kra­ji­ny. Na via­ce­rých tr­hoch po ce­lom sve­te bu­de No­kia X2 dos­tup­ná už dnes.

Video:


Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter