Amazon predstavil smartfón Fire so 4 kamerami na sledovanie hlavy používateľa

Ama­zon už bu­de nie­len pre­dá­vať smar­tfó­ny, je­den bu­de aj vy­rá­bať. Šéf spo­loč­nos­ti Jeff Bez­os v stre­du pred­sta­vil pr­vý mo­bil­ný te­le­fón Ama­zo­nu Fi­re.

Fire_Phone.jpg

Smar­tfón má 4,7-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 720p, hli­ní­ko­vé tla­čid­lá, 2,2 GHz pro­ce­sor Qual­comm, gra­fi­ku Ad­re­no 330, 2 GB RAM a 32 ale­bo 64 GB inter­nej flash pa­mä­te. Je­ho hrúb­ka je ne­ce­lých 9 mm a hmot­nosť 160 g. Je vy­ba­ve­ný súp­ra­vou rep­ro­duk­to­rov, kto­ré pod­ľa Bez­osa po­nú­ka­jú nad­prie­mer­nú kva­li­tu zvu­ku. Te­le­fón je vy­ba­ve­ný 13-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom s ob­jek­tí­vom f/2.0 a op­tic­kým sta­bi­li­zá­to­rom ob­ra­zu. K dis­po­zí­cii je tla­čid­lo spúš­te na bo­ku a neob­me­dze­né clou­do­vé úlo­žis­ko na fo­tog­ra­fie.

Ope­rač­ný sys­tém Fi­re OS 3.5 je za­lo­že­ný na An­droi­de a ob­sa­hu­je nie­koľ­ko zlep­še­ní. Sú tu nap­rík­lad ak­tív­ne wid­ge­ty, kto­ré uká­žu pos­led­nú ak­ti­vi­tu v ap­li­ká­cii, ak cez ne prej­de­te pr­stom. Zvláš­tnos­ťou smar­tfó­nu sú šty­ri špe­ciál­ne ka­me­ry na pred­nej stra­ne na vy­tvo­re­nie „dy­na­mic­kej per­spek­tí­vy".

Ide o nás­troj na sle­do­va­nie po­hy­bu hla­vy pou­ží­va­te­ľa, jej re­la­tív­nej po­lo­hy op­ro­ti smar­tfó­nu, čo umož­ňu­je de­te­go­vať nie­len po­hyb hla­vy a očí, ale na dru­hej stra­ne aj po­hyb smar­tfó­nu. Pri­tom te­le­fón na kla­sic­kom 2D dis­ple­ji zob­ra­zu­je pou­ží­va­te­ľo­vi 3D pries­tor v per­spek­tí­ve rea­gu­jú­cej na zme­nu po­lo­hy je­ho očí.

Sa­moz­rej­me, te­le­fón je pris­pô­so­be­ný na prá­cu so služ­ba­mi Ama­zo­nu. No­vin­ka, kto­rú Bez­os zdô­raz­nil, je tech­no­ló­gia Fi­ref­ly, umož­ňu­jú­ca roz­poz­nať v pod­sta­te všet­ko, na čo sa te­le­fón „po­ze­rá" a čo „po­čú­va". Je na­po­je­ná na roz­siah­lu da­ta­bá­zu fil­mov, se­riá­lov, hud­by, te­le­víz­nych ka­ná­lov, kníh a ďal­ších pro­duk­tov, kto­ré roz­poz­ná po ich od­fo­te­ní či vy­po­ču­tí. Ďalej je k dis­po­zí­cii May­Day, 24-ho­di­no­vá služ­ba pre pou­ží­va­te­ľov, kde zís­ka­jú rých­lu od­po­veď na kaž­dú otáz­ku a rie­še­nie všet­kých prob­lé­mov, kto­ré sú­vi­sia so smar­tfó­nom Fi­re.

amazon_fire.jpg

Fi­re bu­de k dis­po­zí­cii od 25. jú­na vý­hrad­ne u ope­rá­to­ra AT&T za 199 do­lá­rov pri dvoj­roč­nej via­za­nos­ti. Pl­ná ce­na 32 GB mo­de­lu je 649 do­lá­rov.

Zdroj: the­ver­ge.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter