Sony má ohnutý snímač CMOS do fotoaparátov. Objektívy mobilov a zrkadloviek budú menšie a lacnejšie

Na po­du­ja­tí Sym­po­sium on VL­SI Tech­no­lo­gy uká­za­la fir­ma So­ny no­vý oh­nu­tý sní­mač CMOS, kto­rý zdo­ko­na­lí fo­toa­pa­rá­ty v mo­bil­ných te­le­fó­noch. Za­tiaľ spo­loč­nosť vy­tvo­ri­la dvo­ji­cu za­kri­ve­ných sní­ma­čov CMOS. Je­den je di­men­zo­va­ný pre ka­me­ry (43 mm), dru­hý pre mo­bil­né za­ria­de­nia (11 mm). Tvr­dí, že cit­li­vosť sní­ma­ča sa zvý­ši­la 1,4× v stre­de a 2× na ok­ra­joch.

Za­ob­le­ný sní­mač je ne­po­chyb­ne vý­hod­ný, pre­to­že vďa­ka za­kri­ve­niu ho mož­no spá­ro­vať s plo­chou šo­šov­kou. Pot­lá­ča aj tzv. tem­ný prúd, kto­rý pre­chá­dza aj fo­to­cit­li­vý­mi bun­ka­mi, na kto­ré ne­do­pa­dá svet­lo, čo zna­me­ná niž­ší šum na fo­tog­ra­fiách zho­to­ve­ných v zhor­še­ných sve­tel­ných pod­mien­kach.

sony_senzor.jpg

S oh­nu­tým sní­ma­čom expe­ri­men­to­va­li už v ro­ku 2008 aj ved­ci z Uni­ver­si­ty of Illi­nois v Ur­ba­na-Cham­pain. So­ny však mô­že tech­no­ló­giu do­viesť ku ko­mer­čné­mu na­sa­de­niu. Tím už zho­to­vil asi 100 sní­ma­čov pl­nej veľ­kos­ti. Ne­vy­rá­ba ich však za­kri­ve­né, ale do­da­toč­ne ich ohý­ba špe­ciál­nym hyd­raulic­kým stro­jom.

Zdroj: spec­trum.ieee.org


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter