Unikli špecifikácie smartfónu Samsung Galaxy S5 mini

Pred­ne­dáv­nom bo­la oh­lá­se­ná men­šia ver­zia Ga­laxy S5, kon­krét­ne Sam­sung Ga­laxy S5 mi­ni, no ne­bo­li k nej uve­de­né žiad­ne špe­ci­fi­ká­cie. Vče­ra sa na inter­ne­te ob­ja­vi­li špe­ci­fi­ká­cie mo­de­lu Sam­sung Ga­laxy S5 mi­ni, kto­ré sú nao­zaj veľ­mi sluš­né a prek­va­pi­vé. Na fo­tog­ra­fiách mô­že­te vi­dieť, že ver­zia mi­ni má rov­na­ký di­zajn ako vlaj­ko­vá loď, do­kon­ca aj ta­ké is­té bod­ko­va­né plas­to­vé te­lo.

gsmarena_2.jpg

V pod­sta­te sú tie­to dva mo­de­li úpl­ne to­tož­né tak v tva­re, ako aj v umies­tne­ní me­ra­ča te­pu. Pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií má za­ria­de­nie cer­ti­fi­kát IP67, či­že je od­olá­va vo­de a pra­chu, aj keď ne­má ochra­nu na slot mic­roSD, ako má Ga­laxy S5 a S5 Ac­ti­ve. Ga­laxy S5 mi­ni dis­po­nu­je 4,5" dis­ple­jom Su­per AMO­LED s roz­lí­še­ním 720p. Pod ka­po­tou pra­cu­je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Exynos 3 Quad s frek­ven­ciou 1,4 GHz a jad­ra­mi Cor­tex-A7. O zob­ra­ze­nie sa pos­ta­rá 4-jad­ro­vý gra­fic­ký pro­ce­sor Ma­li-400 MP4 a pod ka­po­tou má eš­te 1,5 GM RAM. Dis­plej je chrá­ne­ný sklom Go­ril­la Glass 3.

gsmarena_3.jpg

O fo­tog­ra­fie sa vám pos­ta­rá hlav­ný 8-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát a pred­ný 2,1-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát. Smar­tfón vám po­nú­ka úlo­žis­ko s veľ­kos­ťou 16 GB a s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia. Sa­moz­rej­me, nes­mie chý­bať sní­mač od­tlač­kov pr­stov a me­rač sr­dco­vej frek­ven­cie. Ko­nek­ti­vi­ta je sko­ro rov­na­ká ako pri Ga­laxy S5, pod­po­ru­je LTE, 3G, Wi-Fi, Blue­tooth 4.0, NFC, infra­čer­ve­ný port, GPS a GLO­NASS.

Za­ria­de­nie má nain­šta­lo­va­ný sys­tém An­droid 4.4.2 Kit­Kat s no­vým dos­tup­ným TouchWizom UX, kto­rý má Ga­laxy S5. Sam­sung ne­za­bu­dol ani na re­ži­my ako šet­rič ener­gie, det­ský mód, Knox a po­dob­ne. Ga­laxy S5 mi­ni bol tes­to­va­ný aj benchmar­kom An­Tu­Tu. Za­ria­de­nie sa prav­de­po­dob­ne dos­ta­ne na trh 12. jú­na.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter