Recenzia LG Optimus L7: skĺbenie vlastností, nízkej hmotnosti a predĺženej výdrže

Naj­vy­ba­ve­nej­ší mo­del z no­vej sé­rie pri­ná­ša skĺbe­nie uži­toč­ných vlas­tnos­tí, níz­kej hmot­nos­ti a predĺže­nej vý­dr­že na aku­mu­lá­tor. Te­lo te­le­fó­nu nie je úpl­ne úz­ke, a tak si tre­ba pri je­ho dr­ža­ní dať po­zor. Za­dný kryt je to­tiž z bež­né­ho plas­tu a dosť sa šmý­ka, a to aj na pra­cov­nom sto­le. Pod dis­ple­jom je tla­čid­lo na náv­rat na do­má­cu ob­ra­zov­ku, kto­ré má zá­ro­veň le­mo­va­né pod­svie­te­nie a slú­ži na hlá­se­nie rôz­nych uda­los­tí. Zob­ra­zu­je aj stav na­bí­ja­nia aku­mu­lá­to­ra zme­nou far­by.

Na bo­ku je tla­čid­lo na vy­pnu­tie dis­ple­ja a na dru­hej hra­ne ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti s tla­čid­lom rých­lej voľ­by. Vý­rob­ca tla­čid­lu Quick pri­dal zá­klad­nú mož­nosť vstu­pu do špe­ciál­nej ap­li­ká­cie na Quic­kMe­mo. Vďa­ka nej sa da­jú ro­biť poz­nám­ky pí­sa­né voľ­nou ru­kou ale­bo na vir­tuál­nej klá­ves­ni­ci pria­mo nad všet­ký­mi ap­li­ká­cia­mi. Ak vás nap­rík­lad na webo­vej strán­ke nie­čo za­uj­me, sta­čí si vy­tvo­riť poz­nám­ku a ulo­žiť ju aj s pod­kla­dom. Sa­moz­rej­me, stá­le zos­tá­va mož­nosť pou­žiť kla­sic­ký jed­no­fa­reb­ný pod­klad. To­mu­to tla­čid­lu mô­že­te pri­ra­diť aj inú čin­nosť, a tak má­te prís­tup do všet­kých nain­šta­lo­va­ných prog­ra­mov ale­bo fun­kcií sys­té­mu.

L7_1 copy.jpg

Rie­še­nie je veľ­mi dob­ré a tla­čid­lo roz­hod­ne nep­re­ká­ža. Na­vy­še vý­rob­ca vy­ne­chal har­dvé­ro­vé tla­čid­lo na fo­tog­ra­fo­va­nie. Vo sve­te smar­tfó­nov, kde ich pou­ží­va­nie vy­ža­du­je no­siť i na­bí­jač­ku stá­le so se­bou, po­te­ší zvý­še­ná ka­pa­ci­ta aku­mu­lá­to­ra. Ka­pa­ci­ta až 2460 mAh pos­kyt­ne s preh­ľa­dom vý­drž na dva dni pod­ľa náš­ho hod­no­te­nia, za­tiaľ čo iné mo­de­ly vy­dr­žia len deň. Vý­drž sa dá še­tria­cim re­ži­mom eš­te predĺžiť, a tak je tu aš­pi­rant na te­le­fón s dl­hou vý­dr­žou. Z tech­nic­kej strán­ky je vy­ba­ve­ný dvoj­jad­ro­vým CPU s frek­ven­ciou 1 GHz, čo pos­ta­ču­je na pra­cov­né aj mul­ti­me­diál­ne pou­ží­va­nie. Ško­da len, že ka­pa­ci­ta RAM ne­bo­la za­ok­rúh­le­ná na po­my­sel­ný gi­ga­bajt, vy­sta­čiť tak tre­ba so 768 MB.

L7_3 copy.jpg

Roz­hra­nie je zlep­še­né o rôz­ne pre­cho­dy a mo­tí­vy, čo po­te­ší kaž­dé­ho, kto si rád pris­pô­so­bu­je gra­fic­ký vzhľad sys­té­mu s mož­nos­ťou zme­ny me­dzi štyr­mi mo­tív­mi. Po­te­ši­lo nás zob­ra­ze­nie ma­lých ikon v hlav­nom me­nu. Na­mies­to ma­ti­ce ikon v roz­lo­že­ní 4 × 5 sa dá prep­núť zob­ra­ze­nie do hus­tej­šie­ho re­ži­mu 5 × 6 ikon, a to bez ob­me­dzenia kom­for­tu ale­bo vý­zo­ru me­nu. Oba va­rian­ty vy­ze­ra­jú dob­re, zá­le­ží na pre­fe­ren­ciách. Fo­toa­pa­rát sa ok­rem kla­sic­ké­ho fo­tog­ra­fo­va­nia dá vy­užiť aj ako uni­ver­zál­ny prek­la­dač. Sú­čas­ťou je ap­li­ká­cia Di­oDict 3, kto­rá umož­ňu­je stiah­nu­tie jed­né­ho prek­la­do­vé­ho slov­ní­ka za­dar­mo.

Na uli­ci ale­bo na je­dál­nom lís­tku od­fo­tí­te text a ne­chá­te si ho pre­lo­žiť. Slo­ven­či­na ani češ­ti­na však pod­po­ro­va­né nie sú. Za­ují­ma­vá je aj fun­kcia QSli­de, kto­rá umož­ňu­je sle­do­vať vi­deo a zá­ro­veň pra­co­vať s iný­mi ap­li­ká­cia­mi. Ap­li­ko­va­né je prek­ry­tie a vi­deo je vy­kres­le­né cez al­fa ka­nál, či­že ne­má sa­mos­tat­né ok­no, ale prek­rý­va sa s pra­cov­nou plo­chou ap­li­ká­cie. To však má za nás­le­dok, že je, jed­no­du­cho po­ve­da­né, vy­bled­nu­té. Vý­rob­ca za­pra­co­val na mul­ti­tas­kin­gu, no ten­to pro­ce­sor ne­pod­po­ru­je nah­rá­va­nie full HD vi­dea. Qual­comm ho ozna­ču­je ako S4 Play, pod­po­ra full HD je in­teg­ro­va­ná od ra­du S4 Plus. Vy­sta­čiť tre­ba s tzv. TV for­má­tom, te­da 720 × 480 bo­dov.


Hod­no­te­nie

ce­na
vý­drž
nad­stav­ba sys­té­mu
ka­pa­ci­ta RAM

Tech­nic­ké pa­ra­met­re

Mo­del te­le­fó­nu

LG Op­ti­mus L7II

Ope­rač­ný sys­tém

An­droid 4.1.2

For­mát SIM kar­ty

SIM

Pa­mäť RAM / ROM / iná [MB]

768 / 1700 / -

Pro­ce­sor

1 GHz, dvoj­jad­ro­vý

Dis­plej, po­čet fa­rieb

IPS, 16 mi­lió­nov fa­rieb

Dis­plej - veľ­kosť [pal­cov] / roz­lí­še­nie [bo­dov]

4,3 / 480 × 800

Re­gu­lá­cia pod­svie­te­nia

áno

Slot na kar­tu

mic­roSDHC do 32 GB

Blue­tooth, Wi-Fi, USB, GPS, NFC

3.0, BGN, áno, áno, áno

Mo­dul GSM, 3G

Quad Band, HSDPA, WCDMA

Fo­toa­pa­rát / vi­deo

8 Mpix, auto­fo­cus / 720 × 480, 30 sn./s

FM rá­dio

áno

Gra­vi­tač­ný sen­zor

áno

Vy­me­ni­teľ­ná ba­té­ria a vlas­tnos­ti

áno, 2460 mAh, Li-Ion

Čas ho­vo­ru / ús­por­ný re­žim [min / hod.]

720 / 800

Roz­me­ry [mm] / hmot­nosť [gra­mov]

121,5 × 66,6 × 9,7 / 118

Benchmar­ky

Smar­tbench 2012 - Pro­duc­ti­vi­ty / Ga­ming in­dex

2217 / 1961

Quad­rant Stan­dard

2672

Bo­do­vé hod­no­te­nie

Di­zajn a konštruk­cia

4/5

Vý­ba­va / ce­na

4/5

Do­da­toč­né fun­kcie

3/5

Vý­drž

4/5

Ce­na:

137,00 eur s DPH (114,17 eur bez DPH)

Pre­daj:

vizitka_hej.sk.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter