Microsoft možno vypustí Nokiu X2 poháňanú Androidom

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft Mo­bi­le už čos­ko­ro prav­de­po­dob­ne vy­ro­bí pr­vý an­droi­do­vý smar­tfón, pô­vod­ne vy­rá­ba­ný spo­loč­nos­ťou No­kia. Pod­ľa správ z BGR re­cen­zen­ti v In­dii dos­ta­li na tes­to­va­nie dru­hú ge­ne­rá­ciu No­kia X2, je pre­to prav­de­po­dob­né, že jej pre­daj sa za­čne prá­ve v tej­to kra­ji­ne.

No­kia X2 bo­la oh­lá­se­ná tro­cha dáv­nej­šie, no oča­ká­va sa, že prí­de s no­vým tla­čid­lom Do­mov. Poz­ri­te sa na niek­to­ré har­dvé­ro­vé špe­ci­fi­ká­cie No­kie X2. Ne­ja­ké in­for­má­cie o har­dvé­ri sme vám pri­nies­li už v tom­to člán­ku, no k dis­po­zí­cii má­me eš­te pod­rob­nej­šie in­for­má­cie oh­ľad­ne har­dvé­ru. No­kia X2 má mať 4,3" dis­plej s roz­lí­še­ním WVGA. 

nokia-x2-story_tab.jpg

Pod ka­po­tou ju po­há­ňa 1 GB RAM a dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon 200 s frek­ven­ciou 1,2 GHz. K dis­po­zí­cii bu­de úlo­žis­ko 4 GB, no o mož­nom roz­ší­re­ní kar­tou za­tiaľ nie sú in­for­má­cie. No­kia X2 má hlav­ný 5-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát a na pred­nej stra­ne má fo­toa­pa­rát VGA.

Tie­to špe­ci­fi­ká­cie sú o nie­čo lep­šie, ako má No­kia X, no stá­le sú me­nej za­ují­ma­vé ako kon­ku­ren­čné smar­tfó­ny Mo­to E ale­bo Mo­to G. Eš­te uvi­dí­me, ako bu­de spo­loč­nosť Mic­ro­soft kon­ku­ro­vať lac­nej­ším smar­tfó­nom s lep­ší­mi pa­ra­met­ra­mi.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter