HTC One mini 2 – menší brat HTC One (M8) prichádza na trh

No­vin­ka pri­ná­ša 4,5-pal­co­vý HD dis­plej s roz­lí­še­ním 720p, ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.4 s naj­nov­ším pou­ží­va­teľ­ským pros­tre­dím HTC Sen­se 6, HTC Blin­kFeed a pred­ný päť­me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát.

HTC One mi­ni 2 pri­chá­dza v ko­vo­vom te­le a za­uj­me pre­dov­šet­kým pou­ží­va­te­ľov, kto­rí hľa­da­jú kom­pak­tnej­šiu ver­ziu no­vé­ho HTC One (M8). HTC One mi­ni 2 má jem­ne za­hnu­tú za­dnú stra­nu a rov­na­ko ako HTC One (M8) aj brú­se­nú úp­ra­vu ko­vu.

Pred­ný päť­me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s mož­nos­ťou nah­rá­vať vi­deo v roz­lí­še­ní 1080p za­ru­ču­je kva­lit­né fo­tog­ra­fie „sel­fie". S nas­ta­vi­teľ­ným ča­so­va­čom bu­de­te mať dos­ta­tok ča­su na príp­ra­vu pó­zy pred cvak­nu­tím spúš­te bez pot­re­by opa­ko­va­nia fo­te­nia.

HTC One mi­ni 2 po­nú­ka fun­kciu Touch Up, kto­rá vy­ko­ná drob­né vi­zuál­ne zlep­še­nia, ako je vy­hla­de­nie ple­ti, od­strá­ne­nie čer­ve­ných očí ale­bo pri­ro­dze­ná úp­ra­va tvá­ro­vých čŕt. Vďa­ka ši­ro­kej šká­le nás­tro­jov na ďal­šie úp­ra­vy sa mož­no po od­fo­tog­ra­fo­va­ní sním­ky nie­koľ­ký­mi klik­nu­tia­mi pre­me­niť nap­rík­lad aj v oka­tú pos­ta­vič­ku man­ga.

HTC One mini 2_PerLeft_Gold.jpg

Za­bu­do­va­ná tech­no­ló­gia HTC Boom­Sound pri­ná­ša sil­ný a čis­tý zvuk. Kva­lit­ný zo­sil­ňo­vač, za­bez­pe­ču­je bo­ha­té vý­šky a sil­né ba­so­vé frek­ven­cie.

Za­dný fo­toa­pa­rát s mož­nos­ťou fo­tog­ra­fo­va­nia v roz­lí­še­ní až 13 me­ga­pixelov sa dá pou­ží­vať ok­rem iné­ho aj v špe­ciál­nom re­ži­me Zoe. S tým­to re­ži­mom mô­že­te zho­to­vo­vať krát­ke vi­deok­li­py zlo­že­né z fo­tog­ra­fií a tie po­tom zdie­ľať pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie HTC Zoe ale­bo ďal­ších so­ciál­nych sie­tí.

Fun­kcia Re­mix, kto­rá sa na­chá­dza v ap­li­ká­cii HTC Zoe, umož­ňu­je vlo­žiť do zho­to­ve­ných ma­te­riá­lov vlas­tné fot­ky, vi­deá ale­bo hu­dob­né pod­far­be­nie. Vďa­ka to­mu dos­ta­nú ži­vot­né uda­los­ti no­vý roz­mer a poh­ľa­dy z iných per­spek­tív.

HTC One mi­ni 2 bu­de ce­los­ve­to­vo uve­de­ný na trh vo fa­reb­ných va­rian­toch Gun­me­tal Grey, Gla­cial Sil­ver a Am­ber Gold. O dos­tup­nos­ti a od­po­rú­ča­nej ce­ne pre Slo­ven­sko vás bu­de­me včas in­for­mo­vať.

Zdroj: HTC


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter