Nový smartfón od BlackBerry so 4,5" displejom a rozlíšením 1440 × 1440 pixelov

Blac­kBerry na svo­jich strán­kach ne­pria­mo potvr­di­lo in­for­má­cie, že vý­rob­ca prip­ra­vu­je no­vý smar­tfón so 4,5-pal­co­vým dis­ple­jom, kto­rý je ove­ľa väč­ší ako väč­ši­na všet­kých je­ho do­te­raz pred­sta­ve­ných smar­tfó­nov s po­me­rom strán 1:1.

Za­ují­ma­vé je, že ten­to dis­plej má mať roz­lí­še­nie 1440 × 1440 pixelov, čo by mu ma­lo umož­niť lep­šiu kon­ku­ren­cies­chop­nosť op­ro­ti os­tat­ným smar­tfó­nom s dis­plej­mi s vy­so­kým roz­lí­še­ním.

Hus­to­ta pixelov do­siah­ne hod­no­tu 453 ppi, vďa­ka čo­mu si bu­de­me môcť lep­šie pre­čí­tať ma­lý text na webe či v e-mai­loch. Na ta­kom­to jem­nom dis­ple­ji ta­kis­to skve­le vy­nik­nú fo­tog­ra­fie vy­ho­to­ve­né fo­toa­pa­rá­tom smar­tfó­nu. Na pre­ze­ra­nie vi­deí sú dis­ple­je s tým­to po­me­rom strán, žiaľ, ab­so­lút­ne nev­hod­né. Žiad­ne ďal­šie in­for­má­cie o har­dvé­ri dos­tup­né nie sú.

K in­for­má­ciám o tom­to za­ria­de­ní sa dos­ta­ne­te pros­tred­níc­tvom be­ta ver­zie no­vé­ho SDK pre Blac­kBerry OS 10.3.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter