4,7-palcový iPhone 6 už v auguste? Väčšie iPhony až o mesiac neskôr…

No­vé sprá­vy z taiwan­ských mé­dií ho­vo­ria, že no­vý 4,7" iP­ho­ne 6 by sa mo­hol za­čať pre­dá­vať už v augus­te, za­tiaľ čo je­ho väč­šie ver­zie by moh­li prísť na trh o me­siac nes­kôr. Por­tál Eco­no­mic Dai­ly News však neu­vá­dza, kto­ré kra­ji­ny bu­dú pr­vé, kde sa dos­ta­ne no­vý iP­ho­ne 6 do pre­da­ja.

Dô­vo­dom, pre­čo App­le plá­nu­je vý­ro­bu smar­tfó­nov s väč­šou uh­lo­prieč­kou, je po­sil­ne­nie pre­da­ja za­ria­de­ní a vy­tvá­ra­nie väč­šej kon­ku­ren­cie me­dzi tab­le­to­fón­mi. Sprá­va tiež uvá­dza, že pred spus­te­ním pre­da­ja má byť vy­ro­be­ných 80 mi­lió­nov za­ria­de­ní. Na po­rov­na­nie, App­le v pos­led­nom štvrťro­ku 2014 pre­dal 47 mi­lió­nov iP­ho­nov.

Väč­šie za­ria­de­nie s veľ­kos­ťou uh­lo­prieč­ky me­dzi 5,5" až 5,6" potvr­di­la aj agen­tú­ra Reu­ters so svo­ji­mi zdroj­mi z do­dá­va­teľ­ské­ho re­ťaz­ca. Tie­to sprá­vy však za­se uvá­dza­jú, že obe za­ria­de­nia bu­dú dos­tup­né až v sep­tem­bri. To vy­vo­lá­va otáz­ky, pre­čo by te­da mal byť men­ší z nich uvoľ­ne­ný už o me­siac skôr. Dô­vo­dom by moh­la byť dos­tup­nosť náh­rad­ných di­elov.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter