Pozrite si video pri citlivosti ISO 409 600

V tých­to dňoch spo­loč­nosť So­ny pú­ta­la po­zor­nosť mé­dií uve­de­ním fo­toa­pa­rá­tu Al­pha 7S. Ide o 12 Mpx full fra­me bez­zr­kad­lo­vý fo­toa­pa­rát ur­če­ný na sní­ma­nie pri vy­so­kých cit­li­vos­tiach. Je schop­ný sní­mať 4K vi­deo a pri fo­tog­ra­fiách i vi­deu roz­ší­riť hod­no­ty ISO až do 409 600. Spo­loč­nosť zve­rej­ni­la aj vi­deo de­monštru­jú­ce mož­nos­ti sní­ma­nia a nah­rá­va­nia vi­dea pri vy­so­kých cit­li­vos­tiach. Pou­ži­tý bol ob­jek­tív So­ny A 16-35 mm F2.8 a rých­losť uzá­vier­ky 1/50 s, pri­čom cit­li­vosť sa pos­tup­ne zvy­šu­je od ISO 1600 až po ISO 409 600.

Video:


Pri naj­vyš­šej cit­li­vos­ti je sí­ce po­zo­ro­va­teľ­né veľ­ké množ­stvo šu­mu, ale je za­ují­ma­vé sle­do­vať, ako fo­toa­pa­rát pri tej­to hod­no­te ISO pre­me­nil ab­so­lút­nu tmu a kra­ji­nu os­vet­le­nú ako pri svi­ta­ní.

Na­vy­še tech­no­ló­gia S-Log2 umož­ňu­je za­chy­tiť tým­to fo­toa­pa­rá­tom až o 1300 % vy­šší dy­na­mic­ký roz­sah ako oby­čaj­ne. Po­rov­na­nie bež­né­ho nas­ta­ve­nia ga­ma a S-Log2 si mô­že­te po­zrieť v ďal­šom vi­deu.


A aká bu­de ce­na tej­to no­vin­ky? To za­tiaľ nie je ofi­ciál­ne zná­me, ale server­u So­ny Al­pha­Ru­mors sa po­da­ri­lo ob­ja­viť mož­nosť je­ho pre­dob­jed­ná­vok u is­té­ho brit­ské­ho pre­daj­cu za 2500 li­bier (3022 eur).

Zdroj: pe­ta­pixel.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter