Nový iPhone 6 príde pravdepodobne s dvoma rôznymi veľkosťami uhlopriečok

Ja­pon­ský den­ník Nik­kei ozná­mil, že do­dá­va­te­lia spo­loč­nos­ti App­le z vý­chod­nej Ázie za­ča­li vy­rá­bať sen­zo­ry a zob­ra­zo­va­cie por­ty ur­če­né pre no­vý prí­ras­tok do ro­di­ny App­le. No­vý iP­ho­ne by mal byť pred­sta­ve­ný nie­ke­dy v sep­tem­bri. Sprá­vy z Nik­kei ďa­lej uvá­dza­jú, že te­le­fón by s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou mal vy­jsť v dvoch ver­ziách so 4,7" a 5,5" va­rian­tom dis­ple­ja, te­da pod­stat­ne väč­ším, než má te­raj­ší 4" iP­ho­ne 5.

K zväč­še­niu uh­lo­prieč­ky by ma­la App­le doh­nať kon­ku­ren­cia, keď za­ria­de­nia s po­dob­nou veľ­kos­ťou uh­lo­prie­čok u kon­ku­ren­cie zo­ža­li po­mer­ne veľ­ké ús­pe­chy, za­tiaľ čo v prí­pa­de App­lu ta­ké­to za­ria­de­nia ab­sen­tu­jú a spo­loč­nosť tak pri­chá­dza o veľ­ké zis­ky v tej­to ob­las­ti.

Tie­to sprá­vy, sa­moz­rej­me, vy­vra­cia ana­ly­tik Ming-Chi Kuo z KGI, kto­rý ho­vo­rí o nep­rav­de­po­dob­nos­ti zväč­še­nia dis­ple­ja za­ria­de­nia iP­ho­ne. Kuo ďa­lej uvá­dza, že pod­ľa ne­ho sa App­le bu­de ďa­lej za­me­ria­vať na pro­dukt, kto­rý sa bu­de ľah­ko ov­lá­dať jed­nou ru­kou. Ta­kis­to by pod­ľa ne­ho ma­lo vzrásť roz­lí­še­nie ob­ra­zov­ky na ove­ľa väč­šie, ako je to te­raz pri dis­ple­joch Re­ti­na s 326 ppi.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter