“Perfektný smartfón” OnePlus One bude predstavený 23. apríla

Bý­va­lý vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Op­po Pe­te Lau kon­com ro­ka re­zig­no­val zo svoj­ho pos­tu, aby mo­hol roz­beh­núť vlast­ný pro­jekt OneP­lus. Len pár me­sia­cov na­to sa už mô­že­me te­šiť na je­ho pr­vý po­čin.

Lau sa od za­čiat­ku ne­ta­jil tým, že chce vy­ro­biť "per­fekt­ný smar­tfón". Pre­to sa s je­ho spo­loč­nos­ťou prá­vom spá­ja­jú veľ­ké oča­ká­va­nia. A či Lau svo­je slo­vá potvr­dí aj čin­mi, to sa doz­vie­me už 23. ap­rí­la, keď je plá­no­va­né od­ha­le­nie pr­vé­ho mo­de­lu spo­loč­nos­ti, smar­tfó­nu OneP­lus One.

Ozná­me­nie tej­to in­for­má­cie sa us­ku­toč­ni­lo v ti­chos­ti pros­tred­níc­tvom krá­tej sprá­vy na fó­rach spo­loč­nos­ti. Ho­ci pros­tred­níc­tvom tých­to strá­nok už spo­loč­nosť čo-to naz­na­či­la o špe­ci­fi­ká­ciách za­ria­de­nia, niek­to­ré in­for­má­cie stá­le ta­jí. Ozná­me­nie spre­vá­dza­lo len pár krát­kych viet, kto­ré sú ver­né zá­me­ru spo­loč­nos­ti, vy­jad­re­né­mu Lauom:

"Za­bud­ni­te na tri­ky a zve­li­če­nie. Je čas vrá­tiť sa k pro­duk­tu ako ta­ké­mu. Je­ho di­zaj­nu, je­ho kva­li­te spra­co­va­nia. K po­ci­tu, kto­rý na­do­bú­da­te pri je­ho pou­ží­va­ní. Je čas vrá­tiť sa k pou­ží­va­teľ­skej hod­no­te a spra­viť všet­ky ne­vyh­nut­né voľ­by na za­bez­pe­če­nie to­ho, že na­ko­niec bu­de pou­ží­va­teľ ten, kto­rý bu­de mať úži­tok."

Zdá sa, že čím me­nej slov, tým väč­šie oča­ká­va­nia. Oča­ká­va­ná bu­de aj ce­na, keď­že spo­loč­nosť pris­ľú­bi­la, že ce­nov­ka za­ria­de­nia nep­re­siah­ne 400 ame­ric­kých do­lá­rov. Za­ují­ma­vé ta­kis­to je, že sof­tvé­ro­vú strán­ku za­ria­de­nia by mal za­bez­pe­čo­vať Cya­no­gen­Mod, čo len potvr­dzu­je pr­vot­né plá­ny spo­loč­nos­ti.

Uvied­li sme, že spo­loč­nosť už čo-to o špe­ci­fi­ká­ciách za­ria­de­nia naz­na­či­la. Prav­du­po­ve­diac, ne­bo­lo to len "čo-to". OneP­lus pra­vi­del­ne na svo­jich fó­rach in­for­mu­je fa­nú­ši­kov o roz­hod­nu­tiach, kto­ré vý­vo­jár­sky tím uro­bil. Či už ide o zvo­le­né ma­te­riá­ly, kom­po­nen­ty, ale­bo dô­vod ich pou­ži­tia.

Ho­ci te­da stá­le ne­vie­me všet­ko, aj tak sme sa doz­ve­de­li mno­ho za­ují­ma­vých in­for­má­cií, kto­ré nas­ved­ču­jú to­mu, že spo­loč­nosť má veľ­ké plá­ny, no nech­ce ísť ces­tou maximál­nej mož­nej har­dvé­ro­vej vý­ba­vy len pre­to, aby sa moh­la chvá­liť tým, že mo­del One dis­po­nu­je tým naj­lep­ším na tr­hu. Mies­to to­ho spo­loč­nosť pre­fe­ru­je efek­ti­vi­tu a reál­nu vy­uži­teľ­nosť da­ných kom­po­nen­tov.

Za­čať mô­že­me pro­ce­so­rom. Spo­loč­nosť ozná­mi­la, že si vy­bra­la 4-jad­ro­vý Snap­dra­gon 800, tak­to­va­ný na 2,3 GHz. OneP­lus zá­ro­veň potvr­dil, že na tr­hu sú už nov­šie pro­ce­so­ry, kto­ré by spo­loč­nos­ti da­li ma­lú mar­ke­tin­go­vú vý­ho­du, no ich reál­ne prí­no­sy vo vý­ko­ne nie sú na­toľ­ko za­ují­ma­vé. Na­vy­še by to moh­lo zvý­šiť ce­nu za­ria­de­nia. Na­priek to­mu sa pod­ľa naj­nov­ších zdro­jov pov­rá­va, že spo­loč­nosť uva­žu­je aj o Snap­dra­go­ne 801, aký bol v uto­rok pred­sta­ve­ný v mo­de­li HTC One (M8).

Za­ují­ma­vú my­šlien­ku pri­ná­ša aj di­zajn a spra­co­va­nie za­ria­de­nia. Mno­hí sa za­mýš­ľa­jú nad tým, aký zmy­sel má navr­ho­vať čo naj­ten­šie za­ria­de­nia s čo naj­kraj­ším di­zaj­nom, keď si ich väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov aj tak vlo­ží do kry­tu? Po­dob­ne roz­mýš­ľa aj OneP­lus.

Mo­del One prí­de na trh so vsta­va­nou 3100 mAh ba­té­riou, no zá­ro­veň s vy­me­ni­teľ­ný­mi kryt­mi. Tie ne­bu­dú len fa­reb­né, ale bu­dú mať štý­lo­vý di­zajn, tak­že pou­ží­va­teľ bu­de mať mno­ho mož­nos­tí, ako si svo­je za­ria­de­nie oz­vláš­tniť. Kry­ty by ma­li byť zá­ro­veň dos­ta­toč­ne pev­né, aby za­ria­de­nie ochrá­ni­li, a tak ne­bo­li pot­reb­né do­da­toč­né kry­ty a puz­drá, kto­ré by ma­ri­li sna­hu di­zaj­né­rov. Za­tiaľ potvr­de­ný­mi textú­ra­mi kry­tov sú hod­váb, pies­ko­vec, kev­lar, rif­ľo­vi­na a bam­bus.

oneplus2.jpg

Spo­loč­nosť zá­ro­veň potvr­di­la pou­ži­tie naj­nov­šie­ho op­tic­ké­ho sní­ma­ča od So­ny Exmor IMX214. Ten bu­de mať 13 me­ga­pixelov a sof­tvé­ro­vú vý­ba­vu spo­loč­nos­ti - Ima­ge Sta­bi­li­za­tion Plus (IS+), kto­rá bu­de re­du­ko­vať hluk a ot­ra­sy vďa­ka sé­rii vstu­pov z os­tat­ných kom­po­nen­tov, ako napr. gy­ros­kop. Vy­še 120 al­go­rit­mov bu­de mať nás­led­ne úlo­hu za­bez­pe­čiť čis­tej­šie a os­trej­šie ob­ráz­ky a vi­deá. Tie bu­dú v roz­lí­še­ní 4K, pri­čom bu­de­te mať mož­nosť nah­rať aj spo­ma­le­né zá­be­ry so 120 sním­ka­mi za se­kun­du a roz­lí­še­ním 720p.

Spo­loč­nosť údaj­ne vy­skú­ša­la sní­ma­če tak­mer všet­kých vý­rob­cov na tr­hu. Pod­ľa svo­jich slov nech­ce sú­pe­riť s di­gi­tál­ny­mi zr­kad­lov­ka­mi, ale pri­niesť pre­nos­né za­ria­de­nie, kto­ré si bu­de dob­re po­čí­nať v reál­nych pod­mien­kach a je­ho fo­toa­pa­rát ne­bu­de nev­kus­ne vy­tŕčať zo za­ria­de­nia. A So­ny je údaj­ne tá správ­na voľ­ba.

A po­ma­ly sa dos­tá­va­me k asi naj­zau­jí­ma­vej­šej čas­ti za­ria­de­nia - dis­ple­ju. Aby ste ma­li lep­šiu pred­sta­vu o tom, čo mô­že­te oča­ká­vať, poz­ri­te si naj­prv po­zor­ne nas­le­du­jú­ci ob­rá­zok, na kto­rom sa na­chá­dza 5-pal­co­vá So­ny Xpe­ria Z1.

oneplus3.jpg

Ten­to ob­rá­zok spo­loč­nosť uve­rej­ni­la na svo­jom fó­re. Všim­li ste si od­raz, na kto­rom vi­dieť mu­ža fo­tia­ce­ho to­to za­ria­de­nie?

Ak áno, tak ste stá­le troš­ku ved­ľa. Ne­mu­sí­te sa báť, žiad­na Kri­mi­nál­ka Mia­mi vám prá­ve nech­ce z od­ra­zu uká­zať, ako bu­de no­vý One vy­ze­rať. Aj keď na dru­hej stra­ne je prav­da, že no­vý 5,5-pal­co­vý OneP­lus One sa na ob­ráz­ku na­chá­dza. Pý­ta­te sa kde? Dob­rá otáz­ka. Za­ují­ma­vej­šia je však od­po­veď. "Per­fekt­ný smar­tfón" sa prá­ve na­chá­dza pria­mo pod 5-pal­co­vou Xpe­riou!

Spo­loč­nosť sa vy­jad­ri­la, že pr­vot­ne oča­ká­va­la, že ľu­dia si žia­da­jú 5-pal­co­vé za­ria­de­nie, pre­to­že je to hra­ni­ca, keď sa eš­te smar­tfón väč­ši­ne ľu­dí dob­re ov­lá­da a dr­ží v jed­nej ru­ke. Nás­led­ne však zis­ti­li, že ob­rov­ský do­pyt je po väč­ších uh­lo­prieč­kach. Pre­to si spo­loč­nosť po­lo­ži­la otáz­ku - pre­čo neo­sa­diť 5,5-pal­co­vý dis­plej do 5-pal­co­vé­ho te­la? In­ži­nie­ri te­da s pries­to­rom ma­ni­pu­lo­va­li šetr­ne a po­da­ri­lo sa im mi­ni­ma­li­zo­vať roz­me­ry za­ria­de­nia pri za­cho­va­ní veľ­kej ob­ra­zov­ky, kto­rá bu­de mať prav­de­po­dob­ne len mi­ni­mál­ne ok­ra­je.

No ako je to s tech­nic­ký­mi pa­ra­met­ra­mi ob­ra­zov­ky? Dis­plej po­núk­ne roz­lí­še­nie "len" full HD, pri­čom hus­to­ta pixelov bu­de 400 ppi. Vy­rá­bať ho bu­de Ja­pan Dis­play Inc., kto­rý vy­rá­ba dis­ple­je aj pre Op­po N1 či Find 5. Za­hr­nu­té bu­dú tech­no­ló­gie, kto­ré umož­nia 5,5-pal­co­vé­mu dis­ple­ju spot­re­bo­vať me­nej ener­gie ako bež­ným 5-pal­co­vým ob­ra­zov­kám, a to pri rov­na­kej úrov­ni ja­su.

A pre­čo si spo­loč­nosť vy­bra­la full HD roz­lí­še­nie? Vy­svet­ľu­je to tak­to:

"Niek­to­rí ľu­dia sa pý­ta­jú, pre­čo nie QHD (2560 × 1440 px)? Pa­mä­tá­te si, keď ľu­dia vra­ve­li, že 1080p je zby­toč­né, a mý­li­li sa? Tak QHD JE zby­toč­né. Ak si po­zrie­te dis­plej pod mik­ros­ko­pom, ne­náj­de­te roz­diel me­dzi QHD a 1080p. Na dru­hej stra­ne QHD spot­re­bu­je o 35-60 % viac ba­té­rie, vy­ža­du­je viac ren­de­ro­va­nia od za­ria­de­nia, čo ho spo­ma­ľu­je, a ta­kis­to pro­du­ku­je viac tep­la. Za­tiaľ tu nie je tech­no­ló­gia (na efek­tív­ne vy­uži­tie QHD, pozn. red.). Vy­brať si 1080p na 5,5 pal­ca bo­la je­di­ná zod­po­ved­ná voľ­ba sme­rom k na­šim fa­nú­ši­kom a pou­ží­va­te­ľom."

Vy­ze­rá to tak, že o me­siac sa doč­ká­me sku­toč­ne uni­kát­ne­ho za­ria­de­nia. Uvi­dí­me však, či bu­de nao­zaj ta­ké skve­lé, ako naz­na­či­li pred­chá­dza­jú­ce riad­ky, ale­bo sa stra­tí vo vo­dách skú­se­nej­šej kon­ku­ren­cie.

Ča­ka­nie na uve­rej­ne­nie si mô­že­te skrá­tiť ma­lou sú­ťa­žou. Spo­loč­nosť OneP­lus v nej po­nú­ka le­ten­ku a uby­to­va­nie v Hon­gkon­gu, kde si me­dzi pr­vý­mi na sve­te bu­de­te môcť vy­skú­šať no­vý One.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter