MicrobeScope: príslušenstvo pre iPhone, ktorým môžete skúmať aj život mikróbov

Rôz­no­ro­dosť vy­uži­tia in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov je úžas­ná. Fun­kcio­na­li­tu roz­ši­ru­jú sof­tvé­ro­vé ap­li­ká­cie a v pos­led­nej do­be aj har­dvé­ro­vé prís­lu­šen­stvo. Mic­ro­beS­co­pe pat­rí do dru­hej ka­te­gó­rie a z iP­ho­nu spra­ví dô­le­ži­tú sú­časť mik­ros­ko­pu.

Vďa­ka to­mu mô­žu pou­ží­va­te­lia skú­mať ži­vot mik­ró­bov a svo­je po­zo­ro­va­nie nah­rá­vať, fo­tiť a zdie­ľať na so­ciál­nych sie­ťach. Za­ria­de­nie je roz­me­ro­vo ma­lé, zmes­tí sa vrec­ka no­ha­víc. Do­ká­že 800-ná­sob­ne zväč­šiť bak­té­riu ale­bo iný mik­rób. V po­rov­na­ní s bež­ný­mi mik­ros­kop­mi však ne­vyu­ží­va pod­lož­né mik­ros­ko­pic­ké sklíč­ka. Vzor­ka sa po­lo­ží pria­mo na ob­rá­te­nú šo­šov­ku. Mic­ro­beS­co­pe má v se­be za­bu­do­va­né aj os­vet­le­nie, na­pá­ja­né AAA ba­té­riou.

Aty­pic­ký mik­ros­kop by sa mal za­čať pre­dá­vať v no­vem­bri toh­to ro­ka. Prí­pad­ní zá­ujem­co­via mô­žu pro­jekt pod­po­riť cez Kic­kstar­ter kam­paň. Ak­tuál­ne je dos­tup­ná od­me­na, vďa­ka kto­rej zís­ka­te za­ria­de­nie za 135 USD + 18 USD poš­tov­né.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter