HTC má nový, funkciami nabitý ONE (M8) s dvoma fotoaparátmi a výdržou na jedno nabitie až 14 dní

Spo­loč­nosť HTC pred­sta­vi­la oča­ká­va­ný smar­tfón HTC One (M8), kto­rý sa pri uve­de­ní na trh pred­sta­ví vo far­be Gun­me­tal Gray (bron­zo­vá si­vá), s ce­lo­ko­vo­vou konštruk­ciou, kto­rá ply­nu­le pre­chá­dza do 5-pal­co­vé­ho full HD (1080p) dis­ple­ja s už­ší­mi ok­raj­mi a mäk­ší­mi kriv­ka­mi.

Spo­lu so štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Qual­comm Snap­dra­gon 801 s tak­tom 2,3 GHz a naj­nov­šou ver­ziou ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid 4.4 Kit­Kat pri­ná­ša no­vý HTC One (M8) úpl­ne no­vé roz­hra­nie HTC Sen­se 6, kto­ré bu­de dos­tup­né pria­mo v za­ria­de­ní aj ako ak­tua­li­zá­cia z ob­cho­du Goog­le Play.

Roz­hra­nie HTC Sen­se 6, kto­ré preš­lo roz­sia­hly­mi zme­na­mi, po­nú­ka čis­tej­ší a vý­raz­nej­ší vi­zuál­ny št­ýl, pris­pô­so­bi­teľ­né fa­reb­né té­my a in­tui­tív­nej­šie ov­lá­da­nie. Pre tých, kto­rí up­red­nos­tňu­jú vzhľad čis­té­ho sys­té­mu An­droid, bu­de HTC One (M8) k dis­po­zí­cii aj vo ver­zii Goog­le Play. Pre­dob­jed­náv­ky mož­no za­dá­vať od­dnes, pri­čom za­ria­de­nie bu­de k dis­po­zí­cii v tej­to ver­zii v prie­be­hu nie­koľ­kých týž­dňov.

HTC One M8_PerLeft_Silver.jpg

Ako pr­vý smar­tfón na sve­te po­nú­ka kom­bi­ná­ciu dvoch fo­toa­pa­rá­tov (Duo Ca­me­ra) s tech­no­ló­giou HTC Ultra­Pixel, bles­kom s dvo­ma LED di­óda­mi a zá­zna­mom vi­dea vo vy­so­kom roz­lí­še­ní (1080p). K dis­po­zí­cii je zá­ro­veň ši­ro­kouh­lá pred­ná ka­me­ra s roz­lí­še­ním 5 Mpx, po­mo­cou kto­rej mož­no jed­no­du­cho vy­tvá­rať kva­lit­nej­šie auto­portré­ty.

Fo­toa­pa­rát je ok­rem hlav­né­ho mo­du­lu HTC Ultra­Pixel vy­ba­ve­ný aj sní­ma­čom hĺbky, kto­rý za­chy­tá­va de­tail­né in­for­má­cie o hĺbke fo­tog­ra­fo­va­nej scé­ny a umož­ňu­je tak ap­li­ko­vať na fo­tog­ra­fie viac efek­tov.

Pro­fe­sio­nál­ne vy­ze­ra­jú­ce portré­ty sa da­jú do­siah­nuť zme­nou za­os­tre­nia sním­ky po jej zos­ní­ma­ní po­mo­cou fun­kcie UFo­cus ale­bo zvý­raz­ne­ním ob­jek­tu zme­nou po­za­dia s pou­ži­tím krea­tív­nych efek­tov fun­kcie Fo­reg­roun­der. 

HTC One M8_PerLeft_Gold.jpg

Po­mo­cou ani­má­cií fun­kcie Sea­sons mô­že­te fo­tog­ra­fiám do­dať ná­dych jed­not­li­vých roč­ných ob­do­bí. Fun­kcia Co­py & Pas­te vám umož­ní vkla­dať va­šich pria­te­ľov a čle­nov ro­di­ny do úpl­ne iných fo­tog­ra­fií, za­tiaľ čo fun­kcia Di­men­sion Plus po­nú­ka poh­ľad na va­še fo­tog­ra­fie tým, že vám umož­ní pre­zrieť si sním­ku z rôz­nych uh­lov nak­lá­ňa­ním dis­ple­ja do strán.

Pok­ro­či­lá tech­no­ló­gia fo­toa­pa­rá­tu zá­ro­veň ne­ná­pad­ne pra­cu­je v po­za­dí okam­ži­te po spus­te­ní ap­li­ká­cie fo­toa­pa­rá­tu tak, aby po stla­če­ní spúš­te bo­la okam­ži­te k dis­po­zí­cii tá naj­os­trej­šia sním­ka. Fo­toa­pa­rát do­ká­že auto­ma­tic­ky za­os­triť v prie­be­hu 300 ms, ak je pot­reb­né fo­tog­ra­fo­vať s pou­ži­tím bles­ku, in­te­li­gent­ný blesk s dvo­ma LED di­óda­mi auto­ma­tic­ky zvo­lí správ­ny fa­reb­ný tón a in­ten­zi­tu tak, aby vý­sled­ná sním­ka po­nú­ka­la pri­ro­dze­né tó­ny po­kož­ky a pro­fe­sio­nál­ny vzhľad.

HTC One (M8) tiež po­nú­ka re­žim Slow Mo­tion (spo­ma­le­ný zá­ber), kto­rý vám umož­ní sní­mať vi­deo vo vy­so­kom roz­lí­še­ní a nás­led­ne spo­ma­liť po­ža­do­va­nú časť zá­zna­mu.

Fun­kcia Mo­tion Launch umož­ňu­je te­le­fó­nu okam­ži­te zis­tiť po­lo­hu a po­hyb vďa­ka vsta­va­ným sní­ma­čom po­hy­bu, kto­ré vám umož­nia inter­ak­ciu s te­le­fó­nom aj bez za­pnu­tia dis­ple­ja. Ak­ti­vuj­te za­ria­de­nie po­tiah­nu­tím prs­ta. Prij­mi­te te­le­fón­ny ho­vor po­mo­cou fun­kcie Auto Answer tak, že si ho pril­oží­te k uchu bez to­ho, aby ste sa mu­se­li dot­knúť dis­ple­ja - prak­tic­ké, ak vám te­le­fón za­zvo­ní, prá­ve keď pra­cu­je­te v zá­hra­de ale­bo umý­va­te riad. Dvak­rát ťuk­ni­te na dis­plej, ak ho chce­te za­pnúť ale­bo vy­pnúť.

Ak chce­te šies­ty zmy­sel váš­ho smar­tfó­nu vy­užiť napl­no, fun­kciu Mo­tion Launch mô­že­te pou­ží­vať aj v kom­bi­ná­cii s oba­lom Dot View. Jed­no­du­cho dvak­rát ťuk­ni­te na obal a mô­že­te si zob­ra­ziť ak­tuál­ny čas, po­ča­sie, no­vé SMS sprá­vy, e-mai­ly a ho­vo­ry - to všet­ko bez to­ho, aby ste od­ok­ry­li dis­plej ale­bo sa ho dotk­li. No­vý obal HTC Dot View chrá­ni dis­plej a zá­ro­veň zob­ra­zu­je no­ti­fi­ká­cie a in­for­má­cie v ret­roš­tý­le vo for­me bo­do­vej ma­ti­ce.

No­vý HTC One (M8) do­ká­že na jed­no na­bi­tie fun­go­vať až o 40 % dlh­šie ako je­ho pred­chod­ca. Aj keď bež­ný re­žim ús­po­ry ener­gie už po­nú­ka vý­raz­né zní­že­nie spot­re­by, te­raz má­te k dis­po­zí­cii aj re­žim extrém­nej ús­po­ry ener­gie, s kto­rým ba­té­ria vy­dr­ží eš­te pod­stat­ne dlh­šie. Po úpl­nom na­bi­tí po­núk­ne te­le­fón v tom­to re­ži­me ce­lých 14 dní pre­vádz­ky, pri­čom mô­že­te nor­mál­ne pri­jí­mať ho­vo­ry, texto­vé sprá­vy a e-mai­ly, čo vy­uži­je­te pre­dov­šet­kým na ces­tách.

Re­žim mô­že­te ak­ti­vo­vať buď ma­nuál­ne, ale­bo sa mô­že za­pnúť auto­ma­tic­ky. Ak re­žim ak­ti­vu­je­te po vy­bi­tí ba­té­rie na 20 %, te­le­fón vám po­núk­ne ďal­ších 60 ho­dín pre­vádz­ky v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me, po vy­bi­tí na 10 % ďal­ších 30 ho­dín, resp. 15 ho­dín po vy­bi­tí na 5 %. Či už pra­cu­je­te nes­ko­ro do no­ci, ale­bo ste na tú­re v ho­rách, vďa­ka tej­to fun­kcii sa už nik­dy ne­mu­sí­te obá­vať, že sa vám ba­té­ria vy­bi­je.

Naj­nov­šia tech­no­ló­gia HTC Boom­Sound vy­tvá­ra pô­so­bi­vý zvuk v ce­lom zvu­ko­vom spek­tre. No­vý HTC One (M8) po­nú­ka o 25 % hlas­nej­ší zvuk ako HTC One (M7) bez zní­že­nia kva­li­ty zvu­ku. Te­le­fón je vy­ba­ve­ný dvo­ma pred­ný­mi rep­ro­duk­tor­mi, no­vým zo­sil­ňo­va­čom, poz­me­ne­ný­mi re­zo­nan­čný­mi ko­mo­ra­mi a zvu­ko­vým pro­fi­lom pris­pô­so­be­ným na sku­toč­ný zá­ži­tok z vy­so­ké­ho roz­lí­še­nia.

No­vý HTC One (M8) po­mô­že zlep­šiť váš zdra­vot­ný stav a bu­de vás mo­ti­vo­vať pou­ži­tím kom­bi­ná­cie ener­ge­tic­ky ne­ná­roč­ných sní­ma­čov a pre­din­šta­lo­va­nej ap­li­ká­cie Fit­bit. Ok­rem to­ho mô­že­te te­le­fón pou­ží­vať aj v kom­bi­ná­cii s niek­to­rým z trac­ke­rov z po­nu­ky spo­loč­nos­ti Fit­bit a zís­kať tak prís­tup k pok­ro­či­lým fun­kciám, ako napr. mo­ni­to­ro­va­niu spán­ku a in­te­li­gen­tné­mu bu­dí­ku, ale­bo za­zna­me­ná­vať úda­je o cvi­če­ní aj bez váš­ho te­le­fó­nu.

No­vé HTC One (M8) bu­de dos­tup­né na slo­ven­skom tr­hu v prie­be­hu má­ja toh­to ro­ku.

Zdroj: HTC


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter