Smartfón Amazonu bude mať šesť kamier, štyri z nich použije na ovládanie pomocou gest používateľa

Po ro­koch do­ha­dov sa zdá, že Ama­zon ko­neč­ne bu­de mať vlas­tnú znač­ku smar­tfó­nov. As­poň to tvr­dí ana­ly­tik spo­loč­nos­ti KGI Se­cu­ri­ties Ming-Chi Kuo, kto­rý je zná­my tým, že od­ha­ľu­je in­for­má­cie o plá­noch do­dá­va­te­ľov za­ria­de­ní dl­ho pred ich ofi­ciál­nym ozná­me­ním.

Smar­tfón Ama­zo­nu by sa mal za­čať pre­dá­vať o tri až šesť me­sia­cov a spo­loč­nosť s ním bu­de sle­do­vať rov­na­kú stra­té­giu ako so svo­ji­mi e-čí­tač­ka­mi a tab­let­mi. Bu­de te­da úz­ko na­po­je­ný na služ­by Ama­zo­nu. Na zá­kla­de ob­jed­ná­vok sú­čias­tok Ming-Chi Kuo od­ha­du­je, že v 2. štvrťro­ku plá­nu­je Ama­zon pre­dať 300 000 až 600 000 svo­jich smar­tfó­nov a do kon­ca ro­ka 2014 by sa ten­to po­čet mal zvý­šiť na 2 až 3 mi­lió­ny.

Te­le­fón by mal ob­sa­ho­vať až šesť ka­mier. Ok­rem pri­már­nej 13 Mpx za­dnej ka­me­ry od So­ny a pred­nej ka­me­ry VGA na vi­deo­ho­vo­ry tu bu­dú aj šty­ri ďal­šie na kon­tro­lu gest pou­ží­va­te­ľa pri ov­lá­da­ní, tak­že ten sa pri prá­ci s te­le­fó­nom vô­bec ne­bu­de mu­sieť do­tý­kať dis­ple­ja. Do­dá­va­te­ľom se­kun­dár­nych ka­mier bu­de spo­loč­nosť Pri­max.

Z ďal­ších pa­ra­met­rov Kuo spo­mí­na pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 801, 4,7-pal­co­vý dis­plej s hus­to­tou pixelov 300 až 320 ppi, plas­to­vé puz­dro a 2000 až 2400 mAh ba­té­riu.

Ak má smar­tfón Ama­zo­nu us­pieť na vy­so­ko kon­ku­ren­čnom tr­hu, mu­sí sa od­li­šo­vať od os­tat­ných zna­čiek. Ama­zon chce zrej­me do­siah­nuť ús­pech kom­bi­ná­ciou nev­šed­ných har­dvé­ro­vých vlas­tnos­tí a svoj­ho ob­chod­né­ho mo­de­lu.

Zdroj: bgr.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter