iPhone 6 prinesie väčší displej – bude to však stačiť?

Pod­ľa ana­ly­ti­kov má byť jed­ným z hlav­ných zlep­še­ní no­vej ge­ne­rá­cie smar­tfó­nu iP­ho­ne 6 od App­lu vý­raz­ne väč­ší dis­plej, blí­žia­ci sa uh­lo­prieč­ke 5 pal­cov. Má ísť naj­mä o reak­ciu na kro­ky Sam­sun­gu, kto­rý so smar­tfón­mi s veľ­ký­mi dis­plej­mi slá­vi ús­pech a be­rie tak App­lu niek­to­rých zá­kaz­ní­kov.

App­le ako vždy všet­ky in­for­má­cie o chys­ta­nej no­vin­ke ta­jí, ale pod­ľa ana­ly­ti­kov ani ne­má pri­ve­ľa iných mož­nos­tí.

Bu­de mať iP­ho­ne 6 ús­pech?

iP­ho­ne 6 má byť mo­del, kto­rý by mal pri­niesť vý­raz­nej­šie ino­vá­cie, pre­to­že App­le pri­chá­dza so zá­sad­ný­mi no­vin­ka­mi vždy po dvoch ro­koch a v ro­ku me­dzi tým uvá­dza zvy­čaj­ne mo­de­ly len s čias­tko­vý­mi zlep­še­nia­mi. Prob­lém je, že to­to tem­po už v sú­čas­nos­ti pres­tá­va sta­čiť a App­le sa dos­tal pod vý­raz­ný tlak naj­mä zo stra­ny smar­tfó­nov s An­droi­dom s veľ­ký­mi dis­plej­mi. Pod­ľa ana­ly­ti­ka An­dy­ho Hargrea­ve­sa z Pa­ci­fic Crest by uve­de­nie iP­ho­nu s veľ­kou uh­lo­prieč­kou moh­lo po­môcť App­lu do­byť späť 10 % tr­hu, kto­rý te­raz ov­lá­da An­droid. Ta­kis­to pre ma­ji­te­ľov sú­čas­ných iP­ho­nov by mo­hol byť väč­ší dis­plej dô­vo­dom na kú­pu no­vé­ho prís­tro­ja a App­lu by to moh­lo opäť ot­vo­riť ces­tu k ras­tu.

Hargrea­ves nie je je­di­ný, kto je pres­ved­če­ný, že uve­de­nie iP­ho­nu s väč­ším dis­ple­jom je pre App­le lo­gic­ký a v pod­sta­te ne­vyh­nut­ný krok. Zvlášť v ča­se, keď je ťaž­ké prísť s ne­ja­kou re­vo­luč­nou ino­vá­ciou. Množ­stvo pou­ží­va­te­ľov App­lu zos­tá­va pri mo­de­loch iP­ho­ne 4 ale­bo 4S a pre nich by up­gra­de na nov­ší mo­del s veľ­kým dis­ple­jom mal byť naj­väč­ším lá­kad­lom. Ako od­ha­ľu­je aj graf z di­el­ne Pa­ci­fic Crest (poz­ri ďa­lej), prá­ve pre­da­je exis­tu­jú­cim pou­ží­va­te­ľom by ma­li byť v tom­to a naj­mä v bu­dú­com ro­ku pre App­le kľú­čo­vé.

iphone-prodeje.jpg

Pre­da­je iP­ho­nov: Po­mer pre­da­jov no­vým a exis­tu­jú­cim zá­kaz­ní­kom (zdroj: Pa­ci­fic Crest)

Ok­rem väč­šie­ho dis­ple­ja sa ve­ľa no­vi­niek ne­ča­ká

Ana­ly­tik Pe­ter Mi­sek z agen­tú­ry Jef­fe­ries tvr­dí, že App­le mu­sí rea­go­vať na kon­ku­ren­ciu, kto­rou je preň­ho naj­mä rad Sam­sung Ga­laxy. Mo­del Sam­sung Ga­laxy S5 má po­núk­nuť monštruóz­ny dis­plej s uh­lo­prieč­kou 5,1" (a s full HD roz­lí­še­ním 1920 × 1080 bo­dov), a pre­to App­le ne­má veľ­mi na vý­ber. Uve­de­nie vlas­tné­ho in­te­li­gen­tné­ho prís­tro­ja s uh­lo­prieč­kou oko­lo 5" je pre­to naj­prav­de­po­dob­nej­ší krok, ideál­ne v kom­bi­ná­cii s mo­de­lom s men­šou veľ­kos­ťou dis­ple­ja. Pre­to­že pou­ží­va­te­lia ma­jú rôz­ne pre­fe­ren­cie a nie kaž­dý veľ­ký dis­plej ne­vyh­nut­ne pot­re­bu­je.

Ana­ly­ti­ci sa ďa­lej zho­du­jú, že ďal­šie zlep­še­nia na iP­ho­ne 6 bu­dú mať skôr za­ned­ba­teľ­ný cha­rak­ter a App­le všet­ko sta­ví na veľ­kú uh­lo­prieč­ku. No v tom­to prí­pa­de už ne­bu­de udá­vať tón, ale skôr do­bie­hať trh. To je pre App­le nez­vy­čaj­ná úlo­ha a vi­dieť, že je­ho ve­dú­ci ro­la sa vy­čer­pá­va. Kon­ku­ren­cia zo stra­ny prís­tro­jov s An­droi­dom neus­tá­le sil­nie a niek­to­rí ana­ly­ti­ci tvr­dia, že pre App­le už ne­bu­de udr­ža­teľ­ná ani exis­tu­jú­ca ce­no­vá po­li­ti­ka, kto­rá sta­va­la na po­ci­te exklu­zi­vi­ty.

Ten­to do­jem už de­fi­ni­tív­ne zmi­zol a iP­ho­ne sa stá­va len jed­ným z mno­hých po­rov­na­teľ­ných smar­tfó­nov na tr­hu. Na­priek to­mu má App­le sil­nú po­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu a pre ve­ľa pou­ží­va­te­ľov i fi­riem by sa mo­hol iP­ho­ne 6 s väč­šou uh­lo­prieč­kou stať dô­vo­dom na up­gra­de. Je však otáz­ne, či zaň bu­dú ochot­ní za­pla­tiť toľ­ko ako pred rok­mi za iP­ho­ne 4 ale­bo 4S.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter