Goophone S5 – čínska kópia Galaxy S5 stojí polovicu z toho čo originál

Ne­ce­lé dva dni po pred­sta­ve­ní smar­tfó­nu Ga­laxy S5 sa ob­ja­vil aj je­ho čín­sky „dvoj­ník". Goop­ho­ne S5 má 5-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 1920 × 1080 pixelov, osem­jad­ro­vý 2 GHz čip Me­dia­Tek a 2 GB RAM. Ide o dual-SIM mo­del s tech­no­ló­giou Wi-Fi 802.11 b/g/n. Inter­ná pa­mäť má ka­pa­ci­tu 32 GB, k dis­po­zí­cii je 2800 mAh ba­té­ria, pred­ná a za­dná ka­me­ra (5 a 13 Mpx). Te­le­fón sa pre­dá­va za 300 do­lá­rov v bie­lom, čier­nom, zla­tom ale­bo mod­rom vy­ho­to­ve­ní.

Čín­sky Goop­ho­ne sa ve­nu­je vý­ro­be smar­tfó­nov a ďal­ších za­ria­de­ní, kto­ré vy­ze­ra­jú nav­las ako ich sku­toč­né náp­ro­tiv­ky, už nie­koľ­ko ro­kov. Me­dzi je­ho naj­vy­da­re­nej­šie kús­ky pa­tria an­droi­do­vé za­ria­de­nia Goop­ho­ne i5S a Goop­ho­ne SmartWatch, kto­ré sa ná­pad­ne po­do­ba­jú na iP­ho­ne 5S a Ga­laxy Gear, iba­že ma­jú slab­šiu har­dvé­ro­vú vý­ba­vu.

My­šlien­ka vlas­tniť te­le­fón po­dob­ný no­vé­mu smar­tfó­nu Sam­sun­gu je mož­no lá­ka­vá. Do úva­hy však tre­ba vziať, že na­po­do­be­ni­na má nie­len slab­ší har­dvér, ale prob­le­ma­tic­ká mô­že byť aj jej op­ra­va, ak sa nie­čo po­ka­zí. Na­vy­še ťaž­ko mož­no v tom­to prí­pa­de za­ru­čiť pra­vi­del­né ak­tua­li­zá­cie ope­rač­né­ho sys­té­mu. Za kó­piu S5 za­pla­tí­te sí­ce len 300 do­lá­rov, čo sa zdá vý­hod­né v po­rov­na­ní so 700-do­lá­ro­vou ce­nou ori­gi­ná­lu, no aj tak je to dosť.

Zdroj: en­gad­get.com
di­gi­taltrends.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter