Sony H400: kompakt s dušou zrkadlovky a 63× optickým zoomom

No­vý Cy­ber-shot H400 pra­cu­je so 63× op­tic­kým zoo­mom, naj­vyš­ším, aké vô­bec po­nú­kol kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát. Ob­jek­tív fo­toa­pa­rá­tu DSC-H400 sa roz­tiah­ne do ši­ro­ké­ho uh­la i vy­su­nie do te­leob­jek­tí­vu, tak­že pok­ry­je akú­koľ­vek si­tuáciu pri fo­tog­ra­fo­va­ní. Tech­no­ló­gia Op­ti­cal Stea­dyS­hot zni­žu­je ri­zi­ko roz­ma­za­né­ho a roz­tra­se­né­ho ob­ra­zu aj pri veľ­kom prib­lí­že­ní, ale­bo keď dr­ží­te fo­toa­pa­rát ďa­le­ko od te­la. Sní­mač dis­po­nu­je roz­lí­še­ním 20,1 Mpix.

Elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik pres­ne za­rá­mu­je kom­po­zí­ciu a náh­ľad uvi­dí­te aj na pria­mom sl­nku. S re­ži­mom In­telli­gent Auto roz­poz­ná H400 sce­né­riu, nas­ta­ví expo­zí­ciu a clo­nu. Vy sa tak mô­že­te pl­ne sús­tre­diť na to, čo sa de­je pred ob­jek­tí­vom, a hľa­dať ten pra­vý oka­mih na stla­če­nie spúš­te.

Vy­so­ko­ka­pa­cit­ná ba­té­ria So­ny H400 vy­dr­ží na jed­no na­bi­tie prib­liž­ne na 300 sní­mok. Ani pri dl­hších po­tul­kách prí­ro­dou sa te­da ne­mu­sí­te báť, že by ste priš­li o naj­kraj­ší zá­ber. Ďal­šia vy­chy­táv­ka toh­to mo­de­lu je blesk Ad­van­ced Flash, kto­rý pres­vie­ti scé­nu aj na väč­šiu vzdia­le­nosť. Vzdia­le­nej­ší ob­jekt vám neu­nik­ne ani pri niž­šej sve­tel­nos­ti v mies­tnos­ti ale­bo za še­ra v exte­rié­ri.

Ďal­šia uži­toč­ná fun­kcia je tzv. Par­ty Mo­de. Ten do­ká­že auto­ma­tic­ky nas­ta­viť cit­li­vosť, čas a far­bu na za­chy­te­nie ne­za­bud­nu­teľ­ných zá­žit­kov aj v ná­roč­ných sve­tel­ných pod­mien­kach.

Di­gi­tál­ny fo­toa­pa­rát DSC-H400 bu­de v Euró­pe v pre­da­ji od ap­rí­la 2014.

Zdroj: SONY


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter