Nová vlajková loď LG – smartfón G Pro2

Ju­ho­kó­rej­ská spo­loč­nosť LG pra­cu­je na vy­da­ní no­vej vlaj­ko­vej lo­de LG G Pro2. Od­ha­li­la svo­je za­ria­de­nie s veľ­kým dis­ple­jom eš­te pred oča­ká­va­ným smar­tfó­nom Ga­laxy S5 a ďal­šou ge­ne­rá­ciou za­ria­de­nia iP­ho­ne. LG G Pro2 má veľ­ký 5,9" dis­plej, čo je o 0,2" viac, ako má Ga­laxy No­te 3. Vďa­ka svoj­mu ten­ké­mu rá­mi­ku dis­plej tvo­rí až 77 % pred­nej stra­ny za­ria­de­nia.

Smar­tfón má ta­kis­to no­vý rep­ro­duk­tor, kto­rý je sil­nej­ší až o 30 % op­ro­ti svoj­mu pred­chod­co­vi. Po­hon za­bez­pe­čí 4-jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon s frek­ven­ciou 2,26 GHz a 3 GB RAM. Oča­ká­va sa, že smar­tfón bu­de mať 13 Mpix fo­toa­pa­rát a 16 ale­bo 32 GB vnú­tor­nú pa­mäť.

LG-Optimus-G-PRo-2.jpg

Spô­sob od­omy­ka­nia LG G Pro 2 bu­de po­dob­ný ako pri za­ria­de­ní iP­ho­ne 5S, len­že na od­om­knu­tie ne­bu­de slú­žiť tla­čid­lo od­tlač­kov pr­stov, ale ľu­bo­voľ­né pril­ože­nie prs­ta na ob­ra­zov­ku. Prí­chod smar­tfó­nu na trh v Juž­nej Kó­rei sa oča­ká­va kon­com feb­ruára.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter