Náramok Razer Nabu oslovil viac ako 10 000 developerov

Spo­loč­nosť Ra­zer toh­to ro­ku upú­ta­la na kon­fe­ren­cii CES v Las Ve­gas pred­sta­ve­ním úpl­ne mo­du­lár­ne­ho po­čí­ta­ča a ta­kis­to ná­ram­kom Na­bu. Prá­ve ná­ra­mok sa stal viac po­pu­lár­nym, ako sa spr­vu oča­ká­va­lo.

Ná­ra­mok ob­sa­hu­je dvo­ji­cu dis­ple­jov, kto­ré zob­ra­zu­jú nie­koľ­ko dos­tup­ných fun­kcií. Dis­plej OLED sa pou­ží­va na rých­le in­for­mo­va­nie do­tyč­né­ho o vo­la­niach, SMS, upo­zor­ne­niach (tak ako sme zvyk­nu­tí pri ho­din­kách Ga­laxy Gear), dru­hý dis­plej za­se in­for­mu­je pou­ží­va­te­ľa pod­rob­nej­šie, nie­len mi­nia­túr­ny­mi náh­ľad­mi.

Na­bu je vy­ba­ve­ný sen­zor­mi na sle­do­va­nie zdra­vot­né­ho sta­vu, prí­pad­ne pul­zu pri be­hu - skrát­ka ob­sa­hu­je mo­ni­to­ro­va­cie sen­zo­ry. Ta­kis­to umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi ko­mu­ni­ko­vať s oko­li­tým sve­tom, zob­ra­zo­vať no­ti­fi­ká­cie zo so­ciál­nych sie­tí či pá­ro­vať sa z mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi a tab­let­mi na zá­kla­de tech­no­ló­gie Blue­tooth.

Razer_comms_png1.png

Prá­ve tie­to ve­ci upú­ta­li vý­vo­já­rov na kon­fe­ren­cii a 24 ho­dín po skon­če­ní CES 2014 sa spo­loč­nos­ti Ra­zer oz­va­lo až 10 000 in­di­vi­duál­nych de­ve­lo­pe­rov, kto­rí ma­li zá­ujem spo­lup­ra­co­vať a po­die­ľať sa na vý­vo­ji toh­to ná­ram­ku. Je te­da už is­té, že ná­ra­mok ne­bu­de mať o ap­li­ká­cie nú­dzu. Na­bu zís­kal aj ce­nu por­tá­lu En­gad­get - Peop­le's Choice (te­da vý­ber ľu­dí).

Ra­zer je hlav­ne spo­loč­nosť, kto­rá sa za­me­ria­va na tvor­bu her­ných za­ria­de­ní a ap­li­ká­cií. Je te­da veľ­ká šan­ca, že Na­bu bu­de pl­ne spo­lup­ra­co­vať so za­ria­de­nia­mi spo­loč­nos­ti Ra­zer viac ako s iný­mi znač­ka­mi. Spo­loč­nosť sa ne­cha­la po­čuť, že vý­bor­ným im­ple­men­to­va­ním ná­ram­ku by bo­lo pre­po­jiť ho s ap­li­ká­cia­mi ty­pu Team­Speak, Ven­tri­lo či Ra­zer Comms (VoIP). Mož­nos­ťou je aj pl­ná kom­pa­ti­bi­li­ta s her­ným Ra­zer Ed­ge, kde by ná­ra­mok za­se pl­nil akú­si in­for­ma­tív­nu fun­kciu.

Uvi­dí­me, ako sa ce­lá si­tuácia vy­vi­nie, mo­men­tál­ne však mô­že­me po­ve­dať, že Ra­zer tra­fil nao­zaj do čier­ne­ho a spo­loč­nosť sa po tab­le­te Ed­ge ube­rá správ­nym sme­rom.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter