Samsung Galaxy S5 má byť predstavený 23. februára na MWC. Aké by mal mať parametre?

Smar­tfón Ga­laxy S5, vlaj­ko­vá loď Sam­sun­gu na rok 2014, je jed­no z naj­oča­ká­va­nej­ších za­ria­de­ní ro­ka. Mi­nu­lo­roč­ná vlaj­ko­vá loď niek­to­rých skla­ma­la „re­cyk­lo­va­ným" di­zaj­nom, ale na­priek to­mu pat­ri­la me­dzi naj­ob­ľú­be­nej­šie za­ria­de­nia ro­ka. Pre­to väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov a nad­šen­cov oča­ká­va, s čím prí­de kó­rej­ský vý­rob­ca ten­to­raz.

samsung-galaxy-s5-tobias-hornof-koncept.jpg

Bu­de Sam­sung Ga­laxy S5 vy­ze­rať ne­ja­ko po­dob­ne?

Galaxy-S5-koncept.jpg

Dos­ta­ne Ga­laxy S5 ta­kú­to po­do­bu? Prí­pad­ne to bu­de nie­čo úpl­ne iné?

V pos­led­nom ča­se sa na svet­lo inter­ne­tu dos­ta­li in­for­má­cie oh­ľad­ne no­vé­ho za­ria­de­nia. Ho­vo­ri­lo sa o veľ­kom dis­ple­ji (5 pal­cov a viac) s roz­lí­še­ním 2560 × 1440 pixelov. Za­ria­de­nie by ma­lo dis­po­no­vať aj fo­toa­pa­rá­tom s roz­lí­še­ním 16 Mpix či 2900 mAh ba­té­riou.

Ta­kis­to sa ne­sú zves­ti, že bez­peč­nost­ný pr­vok v po­do­be sní­ma­ča oka a oč­nej siet­ni­ce nah­ra­dí sní­mač od­tlač­kov pr­stov, ako je to aj pri iP­ho­ne 5s. No­vú gra­fic­kú po­do­bu by ma­la dos­tať aj nad­stav­ba Touchwiz UI. No asi naj­väč­šia zme­na má prísť v pou­ži­tí no­vé­ho ma­te­riá­lu na vý­ro­bu ša­si. Lac­nej­šia ver­zia Ga­laxy S5 by ma­la prísť kla­sic­ky v plas­to­vom vy­ho­to­ve­ní, no a tá drah­šia by si ma­la vy­slú­žiť hli­ní­ko­vé vy­ho­to­ve­nie ša­si.

Samsung-Touchwiz-Leak-2014.jpg

Bu­de kryt Ga­laxy S5 nao­zaj hli­ní­ko­vý?

Naj­nov­šie sprá­vy oh­ľad­ne Ga­laxy S5 sa tý­ka­jú dá­tu­mu je­ho pred­sta­ve­nia. Vče­ra blog­ger El­dar Mur­ta­zin od­ha­lil na Twit­te­ri, ke­dy sa tak má stať. Ga­laxy S5 bu­de pred­sta­ve­ný 28. feb­ruára o 18.00 na veľtr­hu MWC 2014 v Bar­ce­lo­ne. Ke­by ste ná­ho­dou ne­ve­ri­li, tre­ba na je­ho ob­ha­jo­bu poz­na­me­nať, že mi­nu­lý rok pres­ne pred­po­ve­dal pred­sta­ve­nie smar­tfó­nu Ga­laxy S4.

Sam­sung Ga­laxy S5 launch - 18.00. Bar­ce­lo­na. 23 Feb­ruary. Pri­ce the sa­me. Launch - end of Ap­ril. Specs - u know them :) new touchwiz ;)

- El­dar Mur­ta­zin (@el­dar­mur­ta­zin) Ja­nua­ry 21, 2014

Ďalej poz­na­me­nal, že ce­na no­vé­ho za­ria­de­nia by ma­la zos­tať prib­liž­ne rov­na­ká a že s no­vou gra­fic­kou po­do­bou pou­ží­va­teľ­skej nad­stav­by by mal prísť aj jej no­vý ná­zov.

galaxy-s5.jpg

Unik­nu­té screen­sho­ty no­vé­ho Touchwizu

Do MWC 2014 v Bar­ce­lo­ne to je prib­liž­ne me­siac, te­da nám tre­ba eš­te chví­ľu poč­kať na to, čím nás Sam­sung prek­va­pí.

Zdroj: Svet ITOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter