Xbox One už môžete ovládať aj Dualshockom alebo myšou

Xbox One je di­zaj­no­va­ný na pou­ži­tie s je­ho no­vým zlep­še­ným con­trolle­rom, ale to nie je je­di­ná mož­nosť, ako ov­lá­dať naj­nov­šiu kon­zo­lu od Mic­ro­sof­tu. Pr­vý Xbox One mod fun­gu­je vďa­ka Cro­nus­Max USB re­duk­cii od ko­lek­tí­vu Team Xecu­ter, kto­rá za­bez­pe­čí ši­ro­kú crossplat­fo­mo­vú pod­po­ru rôz­nych pe­ri­fé­rií.

Mod v pr­vom ra­de umož­ňu­je pou­žiť váš sta­rý ov­lá­dač Xbox 360, ale aj Dual­shock 3 či Dual­shock 4. Ba čo viac, od­te­raz mô­žu byť pod­po­ro­va­né ov­lá­da­če Wii Re­mo­te a Wii U, ako aj klá­ves­ni­ca a myš. Mic­ro­soft sí­ce pod­po­ru myš­ky do bu­dúc­nos­ti pria­mo pris­ľú­bil, ale kým prí­de, mô­že­te ju skú­siť pou­ží­vať v emu­lo­va­nom mó­de cez Cro­nus­Max. Len tre­ba rá­tať s tým, že emu­lá­cia bu­de vždy len emu­lá­cia a hra mu­sí byť na myš od­la­de­ná, aby bo­la reál­ne vy­uži­teľ­ná.

Video:


V prie­be­hu pár dní od uve­de­nia 22. no­vem­bra sa ob­ja­vi­la nie­len tá­to úp­ra­va, ale aj mož­nosť pou­ží­vať slú­chad­lá tre­tích strán a mož­no vy­me­niť aj 500 GB pev­ný disk za iný a eš­te tým zvý­šiť rých­losť kon­zo­ly, aj keď za ce­nu stra­ty zá­ru­ky.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter