Recenzia: PlayStation 4 - prvé dojmy

Kon­zo­la PlayS­ta­tion 4 sa po ús­peš­nom štar­te v zá­mo­rí a vy­bra­ných kra­ji­nách zá­pad­nej Euró­py, kde sa pre­da­lo v re­kor­dnom ča­se 2,1 mi­lió­na ku­sov, má na­mie­re­né v pos­led­nej vl­ne na slo­ven­ský, čes­ký a ma­ďar­ský trh. Sta­ne sa tak 13. de­cem­bra.

Nám v re­dak­cii pris­tá­la na sto­le v krát­kom pred­sti­hu, do ofi­ciál­nej pre­mié­ry sa bu­de­me sna­žiť pok­ryť a zod­po­ve­dať na všet­ky otáz­ky tý­ka­jú­ce sa za­ria­de­nia, kto­ré sa v na­šich pod­mien­kach vďa­ka ob­me­dze­ným di­gi­tál­nym služ­bám sprá­va inak ako po­vedz­me v UK. Tak­že ak vás nie­čo za­ují­ma, sme­ruj­te otáz­ky do dis­ku­sie ale­bo ich ad­re­suj­te for­mou PM sprá­vy rov­no mne. Za­tiaľ rých­le pr­vé doj­my.

ps4-2.jpg

PS4 je ba­le­ná v spar­ťan­skej bie­lej kar­tó­no­vej ška­tu­li, kde náj­de­te len tie ne­vyh­nut­né ve­ci na pr­vot­né spus­te­nie vrá­ta­ne na­pá­ja­cej šnú­ry, 1,8 m káb­la HDMI, mic­ro USB na na­bí­ja­nie ga­me­pa­du a Dual Shock 4.

ps4-4.jpg

Sof­tvé­ro­vá vý­ba­va je eš­te spar­ťan­skej­šia, pre­din­šta­lo­va­ná ap­li­ká­cia PlayRoom, de­monštru­jú­ca mož­nos­ti ka­me­ry a Dual­Shoc­ku 4, sa bez pri­po­je­nej ka­me­ry nes­pus­tí, preh­rá sa iba krát­ke inštruk­táž­ne vi­deo. Skú­šob­né dvoj­týž­dňo­vé člen­stvo PS Plus umož­ní hrať hry aj on-li­ne, no bez po­vin­né­ho up­da­tu (v 1.51), kto­rý sa za­čne po pri­po­je­ní na inter­net auto­ma­tic­ky sťa­ho­vať, si ich ne­zah­rá­te. Pro­ces in­šta­lá­cie vrá­ta­ne sťa­ho­va­nia 350 MB up­da­tu tr­val nie­čo cez 20 mi­nút.

Ak nie ste v do­sa­hu inter­ne­tu a chce­te hrať, ne­mu­sí­te ve­šať hla­vu, laun­cho­vé ti­tu­ly ma­jú na dis­ku pot­reb­ný up­da­te (v 1.06) na spus­te­nie.


So slo­ven­ským kon­tom na PSN ne­po­cho­dí­te, tre­ba sa prih­lá­siť čes­kým ale­bo brit­ským. Ak ste čle­nom PS Plus, člen­stvo sa pre­ná­ša a mô­že­te si stiah­nuť dvo­ji­cu hier Con­trast a Re­so­gun.

Hry dis­tri­buo­va­né na Blu-ray dis­koch sa po vlo­že­ní do me­cha­ni­ky auto­ma­tic­ky pre­din­šta­lu­jú a ko­pí­ru­jú sa ce­lé na 500 GB pev­ný disk. Na po­za­dí PS4 sa to­ho de­je ove­ľa viac, sle­du­jú sa ak­ti­vi­ty pria­te­ľov, evi­du­je sa aj váš prog­res v hrách, auto­ma­tic­ky sa sťa­hu­jú a in­šta­lu­jú up­da­ty.

Ope­rač­ný sys­tém veľ­mi pruž­ne rea­gu­je na všet­ky po­žia­dav­ky a je vý­bor­né po dl­hom ča­se me­niť sys­té­mo­vé nas­ta­ve­nia aj po­čas hra­nia. Na­vi­gá­cia v me­nu je veľ­mi rých­la, nič sa za­tiaľ do­da­toč­ne ne­na­čí­ta­va ani ne­mu­sí­te ča­kať, kým vô­bec uvi­dí­te ikon­ky po stla­če­ní tla­čid­la PS.

Rých­lu reak­ciu má aj Re­mo­te Play či ov­lá­da­nie kon­zo­ly po­mo­cou ofi­ciál­nej ap­li­ká­cie pre mo­bil­né za­ria­de­nia. Žiad­ne ča­ka­nie, spá­ro­va­nie je otáz­kou pár se­kúnd, rov­na­ko aj prih­la­so­va­nie do PSN. Vý­bor­ná je fun­kcia vzdia­le­nej sprá­vy downloa­dov cez mo­bil­ný te­le­fón - keď nie ste pri kon­zo­le, mô­že­te na di­aľ­ku sťa­ho­vať de­má aj ce­lé hry.

Cez deň si to neu­ve­do­mí­te, ale s prí­cho­dom ve­če­ra si za­čne­te vší­mať mod­ré svet­lo emi­to­va­né z če­la Dual­Shoc­ku 4, kto­ré zo vzdia­le­nos­ti 2 m os­vet­lí aj te­le­ví­zor. Za­tiaľ to ne­pô­so­bí ru­ši­vo, pri hrách vy­uží­va­jú­cich far­by nap­rík­lad na in­di­ká­ciu ži­vot­nej ener­gie, ako napr. Killzo­ne: Sha­dow Fall, to mô­že pri­niesť pot­reb­nú spät­nú väz­bu. Nie­len v no­ci oce­ní­te po­sie­la­nie zvu­ku do slú­chadiel pri­po­je­ných cez Dual­Shock 4.

PS4 op­ro­ti PS3 nie je tich­šia, re­gu­lu­je otáč­ky ven­ti­lá­to­ra veľ­mi pruž­ne, ak ste v me­nu hry, vô­bec ho ne­po­čuť, len čo za­čne­te hrať, už ho re­gis­tru­je­te.

Za­ují­ma­vo sú vy­rie­še­né ov­lá­da­cie tla­čid­lá na te­le kon­zo­ly, sú do­ty­ko­vé a ma­jú rov­na­kú zvu­ko­vú spät­nú väz­bu ako pri PS3.

PS4 je za­tiaľ čis­to her­ná ma­ši­na, v me­nu ne­náj­de­te špe­ciál­ne ikon­ky pre fo­tog­ra­fie ani vi­deá, do jed­né­ho ra­du sa uk­la­da­jú všet­ky nain­šta­lo­va­né hry. Ne­da­jú sa zo­ra­ďo­vať do ad­re­sá­rov ani filtro­vať.

Viac o PS4 vrá­ta­ne pod­rob­né­ho tes­tu a re­cen­zií laun­cho­vých hier bu­de­me pri­ná­šať v nas­le­du­jú­cich dňoch.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter