Aký pevný disk do PS4? SSD alebo SSHD.

PlayS­ta­tion 4 sa už pre­dá­va a weby už tes­tu­jú, aký pev­ný disk naj­lep­šie nain­šta­lo­vať. 500 GB 5600-otáč­ko­vý disk, kto­rý je pri­da­ný ku kon­zo­le, sí­ce pos­ta­čí, ale nie je to naj­ideál­nej­šia voľ­ba. IGN otes­to­va­lo ty­py SSD a aj SSHD dis­kov a mož­no ško­da, že do tes­tu nep­ri­da­li 7200-otáč­ko­vý kla­sic­ký disk.

Boo­to­va­nie

za­bu­do­va­ný disk - 22 se­kúnd
SSHD - 20 se­kúnd
SSD - 17 se­kúnd

Boo­to­va­nie je jas­né, SSD pri­dá svo­ju rých­losť, ale pri hrách je to už roz­ma­ni­té, no v zá­sa­de SSD a SSHD ma­jú veľ­kú vý­ho­du pri na­čí­ta­ní le­ve­lov v niek­to­rých hrách, kde z mi­nú­ty spra­via oko­lo 30 se­kúnd, te­da rých­losť zdvoj­ná­so­bia.

In­šta­lá­cie sú zá­vis­lé od rých­los­ti Blu-ray a tr­va­jú oko­lo pol mi­nú­ty až mi­nú­tu, tak­že tam sa veľ­ké zme­ny nes­pra­via, rov­na­ko pri spúš­ťa­ní hry sú len mi­ni­mál­ne roz­die­ly. Spúš­ťa­nie hier tr­vá oko­lo 10 - 20 se­kúnd. Ok­rem AC4 - tam je zvlášt­ny leak, kde na SSD a SSHD tr­vá spus­te­nie o 30 se­kúnd dlh­šie ako kla­sic­kom HDD.

Ak bu­de­te plá­no­vať up­gra­do­vať disk v kon­zo­le, ur­či­te sa op­la­tí SSHD, je to op­ti­mum me­dzi vy­so­kou ce­nou SSD a rých­los­ťou.

tab.jpg

tab2.jpg

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter