V USA sa začal predávať nový PlayStation

Up­ly­nu­lý týž­deň sa nie­sol v zna­me­ní vy­da­nia PlayS­ta­tion 4. Kon­zo­la vy­šla v Ame­ri­ke v pia­tok a So­ny už oh­lá­si­lo, že pre­da­lo vy­še mi­lió­na ku­sov v pr­vý deň v USA, čo je vy­so­ké čís­lo a ne­vie­me, či to už niek­to ove­ro­val, ale mož­no naj­vyš­ší pre­daj kon­zo­ly po­čas pr­vé­ho dňa vô­bec.

Vy­da­nie pred­chá­dza­li re­cen­zie, kde bo­li úvod­né doj­my zmie­ša­né. Kon­zo­la je sí­ce vý­kon­ná, di­zaj­no­vo ele­gan­tná, ma­lá, ti­chá a ov­lá­dač je op­ro­ti DS3 zlep­še­ný (aj keď je­ho svet­lo v no­ci ľah­ko nah­ra­dí lam­pu), ale mo­men­tál­ne je to kon­zo­la bez vý­raz­nej­ších hier, kto­ré by moh­li re­cen­zen­ti od­po­rú­čať. 

Video:


Killzo­ne skon­čil len s prie­me­rom hod­no­te­ní 7.5 a Knack vý­raz­ne pod oča­ká­va­nia­mi, a to 6.0, kva­lit­nej­ší je len ar­ká­do­vý Re­so­gun 8.2 a os­tat­né hry si prak­tic­ky mô­žu hrá­či za­hrať aj in­de. Ale o to pri vy­da­ní kon­zo­ly nej­de, kon­zo­la je tu na nie­koľ­ko ro­kov, po­čas kto­rých sa bu­de zlep­šo­vať. Už len na vás zá­le­ží, či ju chce­te hneď.

Launch kon­zo­ly dopĺňa­li a eš­te aj pred­bie­ha­li in­for­má­cie o po­ka­ze­ných kon­zo­lách, mod­rom bli­ka­ní, čer­ve­nom bli­ka­ní, vy­ska­ko­va­ní Blu-ray dis­kov, po­ka­ze­ných kon­cov­kách a o up­da­te 1.5, po kto­rom sa kon­zo­ly po­ka­zi­li. 

Video:


Čís­la ťaž­ko ur­čiť, mô­že to byť len ma­lé per­cen­to, ur­či­te to však ne­po­te­ší, hlav­ne v pr­vý deň. Na dru­hej stra­ne pre nás je po­zi­tí­vum v tom, že to všet­ko sa tý­ka Ame­ri­ča­nov a o dva týž­dne aj Euró­pa­nov, aby sme to na 13. de­cem­bra ma­li všet­ko prip­ra­ve­né.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter